Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2020 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wypłaciło w minionym roku świadczenia 162 rodzinom zastępczym, w których przebywało 238 dzieci. 36 z tych rodzin to rodziny niezawodowe, które miały pod opieką 44 dzieci. W 12 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 54 dzieci. Utworzonych zostało 25 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 43 dzieci.

Rada zajęła się też sprawą uporządkowania sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze powiatu inowrocławskiego. W tym celu podjęła m.in. intencyjną i techniczną uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, gdyż szkoły o takiej nazwie już nie funkcjonują, a sama placówka od września 2017 roku nie posiada uczniów.

W dalszej części obrad radni m.in. umorzyli należności z tytułu najmu osobom i firmom, uwzględniając pogorszenie ich płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na zakończenie radni zajęli się innymi sprawami budżetowymi i rozpatrzyli petycje mieszkańców.