Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu wystąpił do Rady Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie programu naprawczego dla placówki. Wprowadzenie go jest konieczne ze względu na stratę, jaką szpital odnotował w 2018 roku. Wyniosła ona ponad 5 mln zł netto. Dla porównania - strata w 2017 roku wynosiła 4,4 mln zł netto. Szpital ma w najbliższych latach pokryć ją ze środków własnych.

- Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do sporządzenia tegorocznego programu naprawczego do 30 września 2019 roku. Zostaną w nim określone cele i zakresy działań naprawczych. Program naprawczy, który będzie opracowany w roku bieżącym powinien spełniać kryteria ustawowe oraz dodatkowo zawierać: analizę stanu wyjściowego dokonaną w oparciu o plan finansowy i raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok obrotowy 2018, analizę sytuacji rynkowej, analizę SWOT, analizę uwarunkowań formalnych i prawnych, diagnozę, czyli określenie źródeł i przyczyn problemów, szczegółowy opis i harmonogram działań naprawczych - mówi nam Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

O złej kondycji finansowej szpitali powiatowych w całym kraju mówi się od dawna. W ubiegłym roku przedstawiciele władz powiatowych oraz dyrektorzy podległych im szpitali apelowali do ministra zdrowia o działania na rzecz poprawy sytuacji tych placówek. Wysokość zadłużenia inowrcławskiego szpitala wynosi ponad 62 mln zł.

IMG_20190326_141839_1