IGKiM odpowiada na wczorajszy list radnego Damiana Polaka w sprawie wynagrodzeń rady nadzorczej spółki, która powstała kilka lat temu z podziału inowrocławskiej "komunalki".

W odpowiedzi na list otwarty, który skierował Pan do Prezydenta Miasta Inowrocławia, informujemy, że:

  • Adresatem Pana listu w obszarze spółki IGKiM, z formalnego punktu widzenia nie jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
  • Kapitał zakładowy powołanej do życia w 2016 r. Spółki wynosił 5.000 zł, zatem koszt utworzenia IGKiM sp. z o.o. nie przekroczył tej kwoty. Można to w łatwy sposób sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak skład Zarządu oraz adres siedziby Spółki. Składy osobowe Zarządów IGKiM sp. z o.o. i PGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu są jednakowe, a adres wspólny – ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33. Nie ma natomiast możliwości formalnej, aby spółka kapitałowa nie miała zarządu lub zarządzał nią Zarząd innej spółki. Tu polecamy lekturę kodeksu spółek handlowych – art. 164, 166. Istotne jest także, że Zarząd IGKiM nie pobiera wynagrodzeń, co zawarte jest w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
  • Prezydent Miasta Inowrocławia nie jest wspólnikiem IGKiM i nie ma możliwości formalno-prawnej powoływania członków organów zarządczych i nadzorczych. Wspólnikiem większościowym jest PGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu. Skład Rady Nadzorczej jest minimalnym, jaki ustala ksh art. 215 §1: Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Zatem nie musi Pan apelować o jej ograniczenie ani martwić się o zbytnie rozbudowanie liczebne organów Spółki. Ponadto zapewniamy, że również w PGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu skład Rady Nadzorczej nie wykracza poza ustawowe ramy. Wspólnik, w tym wypadku Prezydent Miasta Inowrocławia, powołuje trzech członków, a dwóch wybierają pracownicy Spółki w tajnym głosowaniu. Warto dodać, że zgodnie z ksh art. 213 umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą, komisję rewizyjną lub oba te organy, a w spółkach, których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 zł, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Konkludując, w obu spółkach ściśle przestrzegane są przepisy, a zapisy zawarte w umowach spółek nie mogą wykraczać poza ujęte w ksh.
  • W uchwałach podjętych przez zgromadzenia wspólników IGKiM sp. z o.o. i PGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu określone są zasady wynagradzania organów nadzorczych. Uchwały opierają się na przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190). Przepisy te nakładają na Spółkę obowiązek ukształtowania i stosowani w Spółce zasad wynagradzania członków organu nadzorczego oraz regulują zasady, według których ustalana jest wysokość wynagrodzenia członków organu nadzorczego.
  • Pani Agnieszka Kłopotek powołana została do Rady Nadzorczej IGKiM sp. z o.o. w dniu 11.02.2020 r. W 2020 r. na sześć posiedzeń, uczestniczyła w czterech, a w bieżącym roku nie uczestniczyła zaledwie w jednym spośród siedmiu posiedzeń. Prosimy zatem o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, krzywdzących wobec osoby, która sprawuje swą funkcję w należyty sposób, posługując się wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Jednocześnie informujemy, że p. A. Kłopotek otrzymuje od Spółki wszystkie bieżące informacje, materiały na każde posiedzenie i podejmuje działania nadzorcze i wspierające interes Spółki.

Podsumowując, członkowie zarządu i rady nadzorczej odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem (art. 483 ksh, art. 296 kodeksu karnego), ponoszą odpowiedzialność, również karną, za podejmowane decyzje, a praca ich podlega ocenie zgromadzenia wspólników. Pan, jako mieszkaniec i Radny Rady Miejskiej, może kierować do Spółki zapytania i z pewnością otrzyma odpowiedź, jak miał Pan okazję o tym wcześniej przekonać się. Dlatego dziwi nas fakt, że bez sprawdzenia przepisów i zasięgnięcia informacji u źródła, kieruje Pan do mediów list otwarty, który na celu ma jedynie wywoływanie negatywnych emocji, bo merytorycznie jest bezzasadny. Zwłaszcza w kontekście sytuacji w kraju, powszechnej drożyzny, wzrostu cen żywności, prądu, paliw, utylizacji odpadów itd., na którą nie mają wpływu koszty naszej Spółki, a polityka rządu, czyli pośrednio Pana pracodawcy.

Z poważaniem,

Katarzyna Kościelska
rzecznik prasowy

Co na to radny?

Zatem skoro Zarząd IGKIM nie pobiera wynagrodzenia, to dlaczego RN je pobiera zwiększając koszty funkcjonowania spółki?

Widać, że Prezydent Ryszard Brejza i Przewodniczący RM Tomasz Marcinkowski nie dotrzymali danego słowa, a spółka utworzyła kolejne płatne stanowiska w RN, za których utrzymanie płacą mieszkańcy Inowrocławia ponad 100 tysięcy rocznie. Panie „nic nie mogę" Prezydencie, proszę nie chować się już za spółkami... rzecznikami...

Proszę mieć cywilną odwagę wyjaśnić dlaczego nie dotrzymał Pan słowa danego mieszkańcom w 2016 roku?

Pani Rzecznik, zgodnie z przepisami RN nie musi mieć w składzie 5 osób, mój apel nie dotyczył jednej spółki tylko wszystkich w mieście - proszę nie marnować środków Inowrocławian na kasę dla polityków z Platformy, Ludowców i ich rodzin w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek należących do mieszkańców. Informację o tym, że Pani Kłopotek uczestniczyła fizycznie tylko 2 razy w posiedzeniu RN otrzymałem od zaniepokojonego pracownika Waszej spółki, więc proszę o informację ile razy była zdalnie, a ile razy fizycznie?

Damian Polak