Spór o nazwę Paczkomat między Pocztą Polską a InPostem trwa od 2015 r.

"W lutym 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek Poczty Polskiej S.A. o unieważnienie wspólnego prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy PACZKOMAT" - wyjaśniła rzecznik spółki Justyna Siwek. Wnioskodawca wskazywał, że "nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających". W szczególności na takie, które składają się "wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności".

Według Poczty oznaczenie rodzajowe Paczkomat "nie jest w stanie pełnić prawidłowo funkcji znaku towarowego (...), gdyż jego części składowe mają powszechne i utarte znaczenie". Dodano, że oznaczenie Paczkomat należy uznać "za wyłącznie opisowe, wskazujące na system automatycznych skrytek pocztowych służących do nadawania i odbierania przesyłek".

Zdaniem Poczty, "jako znaki towarowe powinny być rejestrowane oznaczenia, które same nie opisują rodzaju towaru lub usługi. +PACZKOMAT+ opisuje: jest to automat do paczek". To było przyczyną wniosku Poczty o unieważnienie decyzji przyznającej prawo ochronne do znaku PACZKOMAT InPostowi - dodała Siwek.

Urząd Patentowy RP decyzją z 21 czerwca 2016 r. oddalił wniosek Poczty Polskiej S.A. Decyzja ta stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której Poczta Polska S.A. wniosła o jej uchylenie. Sąd wyrokiem "z dnia 5 grudnia 2017 r., VI SA/Wa 1270/17 zgodnie z żądaniem Poczty uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP" - przypomniała Poczta.

"InPost wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, żądając uchylenia wyroku. Dotąd nie został wyznaczony termin rozprawy" - wskazała rzecznik Justyna Siwek.

W liście adwokackim do PAP, pełnomocnik "Spółki Inpost Paczkomaty Sp. z o.o." mecenas Michał Wojtyczek, wskazuje, że określenie Paczkomat "stanowi prawnie chroniony zastrzeżony znak towarowy, jest elementem nazwy firmy". W jego ocenie używanie tego określenia - również pisanego małą literą (paczkomat) - jest "naruszeniem dóbr osobistych Spółki oraz naruszeniem przysługujących jej praw własności intelektualnej". Powołuje się na Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2010 r.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ dym/