lgd

Wniosek można złożyć do 13 listopada br. na poszczególne ogłoszenia:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji
  o charakterze środowiskowym.
 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
  w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
 4. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).
  Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do grup docelowych z obszarów LSR: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2018 roku od godziny 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław - ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Biuro Stowarzyszenia jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (52) 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.