Jak wskazało w komunikacie CIR, proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. "Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nadmiernych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne" - czytamy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, przewiduje ułatwienia w legalizacji, co najmniej 20-letnich, samowoli budowlanych. Dzięki temu mają być one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. "Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej" - wyjaśniono.

Zaproponowano, by projekt budowlany składał się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu); projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) oraz technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Osoby budujące mają też, według noweli, składać mniej dokumentów. "Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie" - wskazano. Po zmianach, jak napisano, do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Zmniejszyć ma się też liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku – z czterech do trzech.

Projektowane przepisy wprowadzają ponadto 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dotąd, jak przypomniano, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Według przepisów zrezygnowano z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia w przypadku biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, automatów przechowujących przesyłki lub służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. "Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu" - podkreślono.

Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę przewidziano także dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. "Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych, o powierzchni nie większej niż 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych na gruntach rolnych" - czytamy. Jak dodano, "wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części", np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room – konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji. "Będą np. sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych" - podkreślono.

Nowe rozwiązania przewidują również zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/