Na terenie powiatu inowrocławskiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa ponad 100 dzieci, z czego dla 33 podopiecznych poszukiwane są rodzinne formy opieki. Są to dzieci mające od 4 do 16 lat, często to kilkuosobowe rodzeństwa.

- Rodzina biologiczna ma określony czas na rozwiązanie problemów, z powodu których dziecko zostało skierowane do rodziny zastępczej. W sytuacji, gdy uda się rozwiązać ten problem - dziecko może wrócić do rodziców biologicznych, w innym przypadku zgodnie z decyzją sądu rodzinnego dziecko może być pozostawione w pieczy zastępczej lub w przypadku pozbawienia praw do opieki nad dzieckiem, może być skierowane do rozpoczęcia procesu adopcji i poszukiwania rodziny przysposabiającej - mówi nam Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu od lat prowadzi kampanię społeczną zachęcającą do podjęcia funkcji rodziny zastępczej. Centrum jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowadzi kwalifikację kandydatów deklarujących chęć sprawowania opieki zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), oraz
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada
  co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii, organizator może skierować kandydata na szkolenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.pcpr-ino.pl, pod numerem telefonu: 52 35 92 285 lub 52 35 92 263, e-mail: piecza@pcpr-ino.pl lub biuro@piecza-ino.