Jak działa system oczyszczania spalin w instalacji termicznego przetwarzania odpadów? Eksperci EEW wyjaśniają

W jaki sposób oczyszcza się spaliny powstające w procesie termicznego przekształcania odpadów? Dlaczego instalacje tego rodzaju są bezpieczne dla otoczenia? Wyjaśnia Taner Akbay - Kierownik zespołu ds. oczyszczania spalin z EEW Energy from Waste.

Jak działa system oczyszczania spalin?

Taner Akbay: Celem oczyszczania spalin jest zminimalizowanie szkodliwych substancji znajdujących się w spalinach. Redukcja zaczyna się już w trakcie procesu spalania. Za pomocą tak zwanego układu regulacji mocy spalania, osiąga się w dużej mierze stabilny proces spalania, który zapobiega wzmożonemu powstawaniu CO (tlenku węgla) i niepożądanych produktów spalania, takich jak sadza, smoła i inne aerozole. Proces spalania jest regulowany i kontrolowany przez wiele parametrów. Co więcej, musi zapewniać podgrzanie spalin w kotle do temperatury 850 st. C przez co najmniej 2 sekundy. W ten sposób niszczy się zanieczyszczenia organiczne, takie jak dioksyny i furany. Dodatkowo poprzez określone ustawienia parametrów powietrza i paliwa następuje redukcja tlenków azotu.

Za kotłem spaliny trafiają do układu oczyszczania spalin. Proces oczyszczania spalin projektuje się w zależności od składu zanieczyszczeń i wymagań, jakie należy spełnić. Skuteczny w praktyce okazuje się w szczególności projekt dwustopniowego systemu oczyszczania spalin uwzględniający różne parametry robocze, takie jak temperatura i czas przebywania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych.

Dwustopniowe suche oczyszczanie spalin charakteryzuje się w szczególności wysokim stopniem separacji i wysoką efektywnością energetyczną. W pierwszym etapie za pomocą wodorwęglanu sodu, z następującym po nim filtrem tkaninowym, usuwany jest pył i zanieczyszczenia kwaśne, takie jak SO2 (dwutlenek siarki), HCL (chlorowodór) i HF (fluorowodór). Takie oczyszczone z pyłu i w dużej mierze z kwaśnych zanieczyszczeń spaliny mogą następnie przejść przez katalizator SCR bez dalszego podgrzewania. W katalizatorze SCR następuje redukcja tlenków azotu (NOx) za pomocą wody amoniakalnej. Gorące gazy spalinowe są następnie schładzane za pomocą zewnętrznego ekonomizera, dzięki czemu w drugim etapie, z dodatkiem wapna hydroryzowanego i adsorbentu węglowego, następuje ich dokładne oczyszczenie z zanieczyszczeń kwaśnych oraz oddzielenie metali ciężkich, zwłaszcza rtęci.

Po przejściu przez strefę reakcji zapylone gazy spalinowe trafiają do drugiego filtra tkaninowego, gdzie podczas przechodzenia przez węże filtrujące są uwalniane od wszelkich zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych, w szczególności składających się z resztkowego pyłu spalinowego i soli reakcyjnych. Transport gazów spalinowych przez kolejne części instalacji, w tym układ oczyszczania spalin, odbywa się za pomocą ciągu indukowanego. Oczyszczone spaliny są odprowadzane przez komin.


Masz pytanie do inwestorów. Napisz do nas, Twoje pytanie przekażemy inwestorowi