Z interpelacją w tej sprawie wystąpił poseł Dariusz Kurzawa. Jak zauważa, pytania te są spowodowane licznymi interwencjami mieszkańców miasta i gminy Inowrocław zaniepokojonych oddziaływaniem zakładu na środowisko naturalne tego rejonu.

- Analiza wyników badań próbek ścieków pobranych w dniach 6-7 września 2022 roku z obu zakładów produkcyjnych wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w decyzjach marszałka województwa - poinformował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Zdzisław Krajewski.

Jak czytamy w odpowiedzi, naruszenie stwierdzono w wyniku analizy próby ścieków oczyszczonych z Janikowa, pobranej do badań laboratoryjnych na początku września ubiegłego roku, a także zakładów w Ciech Soda Polska Inowrocławiu w zakresie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej o 130 mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l). Jak wyjaśnia ministerstwo, od ustaleń i wyników obu kontroli spółka się nie odwoływała. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych.

- Ponadto 10 października 2022 r. ponownie przeprowadzono oględziny rzeki Wisły, w trakcie których ustalono, że wyloty z kolektorów A i B znajdowały się powyżej lustra wody, a w ich obrębie wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla mokrego wapna. W miejscu zrzutu ścieków w promieniu kilku metrów było widoczne nagromadzenie częściowo zestalonych osadów barwy biało-szarej, zaś wylot kolektora A znajdował się poniżej warstwy osadów. W toku wizji przeprowadzono terenowe pomiary kontrolne, z których wynika, że ścieki prowadzone z kolektorów miały wpływ na spadek pH oraz na wzrost przewodności elektrycznej wody w rzece - czytamy w odpowiedzi Jacka Ozdoby z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W związku z nieprawidłowościami Kujawsko-Pomorski WIOŚ skierował wystąpienia do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w których przedstawił informacje o dokonanych ustaleniach.

Wspomniane kolektory znajdują się w Dybowie w gminie Wielka Nieszawka. Minister Infrastruktury zatwierdził na 2023 rok plan kontroli gospodarowania wodami, ale - jak wynika z korespondencji "Wód Polskich" do stowarzyszenia "Nie dla spalarni w Inowrocławiu" - nie zostały one jeszcze rozpoczęte. - Przedmiotowy plan kontroli jest planem rocznym, toteż wykonanie poszczególnych kontroli możliwe jest na przestrzeni całego roku kalendarzowego - czytamy w odpowiedzi.