Według danych Głównego Urzędu Statystycznego niemal 17 mln Polaków pracuje i jest zatrudnionych w różnej formie. Wskaźnik aktywności zawodowej w naszym kraju to nieco ponad 58%, a wskaźnik aktywności Polaków w wieku produkcyjnym – 80%. Trzeba zauważyć, że 70% zatrudnionych osób pracuje na umowę o pracę, pozostali wybrali jednak inne formy zatrudnienia. Sprawdzamy, czy tacy pracownicy mają szansę pożyczyć pieniądze w firmie pożyczkowej lub banku.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest czynnością prawną, w której obydwie strony (pracownik i pracodawca) składają oświadczenie woli. W tym oświadczeniu zostaje potwierdzone, że pracownik zobowiązuje się wykonywać określoną pracę na danym stanowisku i w określonym umową zakresie na rzecz pracodawcy. W umowie pojawia się także określenie miejsca świadczenia pracy. Z drugiej strony taka umowa nakłada na pracodawcę obowiązek zatrudnienia pracownika i zagwarantowania mu określonego wynagrodzenia.

Wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę. Pierwsza to umowa na okres próbny, która może zostać zawarta maksymalnie na trzy miesiące. Drugi rodzaj to umowa o pracę na czas określony, a więc gwarantująca zatrudnienie przez pewien okres. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy „łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Ostatni i najbardziej oczekiwany na rynku pracy rodzaj to umowa o pracę na czas nieokreślony, a więc bez z góry określonej daty zakończenia świadczenia pracy przez pracownika. Umowa o pracę jest zawierana na piśmie.

Inne formy zatrudnienia

Umowa o pracę to zaledwie jedna forma zatrudnienia, jaka występuje na rynku pracy. Wspomnieliśmy już, że nawet 30% Polaków może pracować na umowach cywilnoprawnych. Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), dotyczy to najczęściej ludzi młodych, do 30. roku życia.

Jakie to umowy? Najpierw należy wyjaśnić, że ich nazwa wynika z tego, że są regulowane zapisami Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu Pracy. Umowy cywilnoprawne to przede wszystkim umowa zlecenie i umowa o dzieło. Zawiera się je w formie pisemnej, co zwiększa bezpieczeństwo prawne obydwu stron.

Umowa zlecenie opiera się na zapisach wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Taka umowa jest zobowiązaniem jednej strony (zleceniobiorca) do wykonania danych czynności na rzecz drugiej strony umowy (zleceniodawca). Warunki zostają ściśle określone w umowie zlecenia. Taka umowa różni się zasadniczo od umowy o pracę. Przede wszystkim nie ma tu obowiązku wykonywania zlecenia w określonym miejscu, do tego zlecenie może czasem zostać wykonane przez osoby trzecie, a wynagrodzenie nie zawsze jest płatne co miesiąc. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie.

Drugi popularny rodzaj umowy cywilnoprawnej to umowa o dzieło. Często nazywa się ją umową rezultatu, ponieważ jej przedmiotem jest efekt wykonywanego dzieła, natomiast umowa nie odnosi się do samego procesu tworzenia produktu. Jej przedmiotem może być np. napisanie artykułu, książki, stworzenie programu komputerowego itp. W przypadku umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy.

Dlaczego banki preferują umowę o pracę?

Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez banki, jak i firmy pożyczkowe. Zacznijmy od tych pierwszych instytucji. Chociaż często banki deklarują, że są otwarte na różne formy zatrudnienia pożyczkobiorców, to jednak najłatwiej pożyczyć tam pieniądze osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Dlaczego banki preferują takie umowy?

Przede wszystkim uważają je za najbezpieczniejsze. Umowa o pracę na czas nieokreślony to gwarancja, że pożyczkobiorca nie straci z dnia na dzień stabilnego źródła dochodu. Taką umowę trudniej rozwiązać, a do tego obowiązuje okres wypowiedzenia. Może on wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy (art. 36 § 1 Kodeksu pracy). Jest szansa, że przez ten czas zwalniana osoba znajdzie nowe zatrudnienie i tym samym nie będzie miała problemów ze spłacaniem swoich zobowiązań. Czy to jednak oznacza, że zatrudnieni na innych umowach nie mają szansy na pożyczkę?

Czy bez umowy o pracę można zaciągnąć pożyczkę?

Tak naprawdę umowa o pracę nie jest niezbędna, żeby pożyczyć pieniądze. Wiele instytucji finansowych, szczególnie w sektorze pożyczek pozabankowych bardzo elastycznie podchodzi do tej kwestii i akceptuje różne źródła dochodu. W takim przypadku nie ma zwykle problemu, że ktoś uzyskuje dochody na podstawie umów cywilnoprawnych czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. To wszystko oznacza, że nawet bez umowy o pracę można zaciągnąć pożyczkę, jeśli tylko taka osoba ma stabilne źródło utrzymania, nie ma długów i może się pochwalić pozytywną historią kredytową. Pożycz gotówkę w VIVUS, aby w ogóle uniknąć pytania o źródło dochodu.

Zatrudnienie może być oparte na różnych formach i umowach. Istotne jest przede wszystkim, żeby dochód był regularny i na takim poziomie, że nawet spłata pożyczki nie zachwieje domowym budżetem. Jeśli ktoś nie ma umowy o pracę, to nie oznacza, że nie dostanie pożyczki. Warto o tym pamiętać, szukając finansowania.