W odpowiedzi na ogłoszony przez zarząd powiatu otwarty konkurs wpłynęło łącznie 57 ofert. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie 54 oferty organizacji pozarządowych.

Największą kwotę, bo 79 tys. zł przyznano na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wsparto 43 projekty klubów i stowarzyszeń z terenu powiatu dotyczące np. organizacji rajdu samochodowego, regat żeglarskich, turniejów piłkarskich i koszykarskich, zakupu sprzętu sportowego, szkolenia dzieci i młodzieży.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielono wsparcia w łącznej kwocie 7 tys. zł dla dziewięciu projektów dotyczących m.in. organizacji festiwalu pieśni ludowych, imprez kulturalnych i zadań mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej. Taką samą kwotę przyznano również na zadania upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, dzięki czemu dofinansowano oferty czterech podmiotów, co umożliwi m.in. organizację marszu na orientację czy rajdu rowerowego. Natomiast w zakresie organizowania i prowadzenia promocji rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu rozdysponowano 5 tys. zł na zadanie “Ratowanie życia i mienia w powiecie”.

- Zakres zadań, na który powiat przyznał dofinansowanie tak wielu klubom i stowarzyszeniom jest szeroki. Wszystkie zgłoszone oferty to cenne i ciekawe pomysły, adresowane do naszych mieszkańców, zarówno tych najmłodszych jak i starszych. Cieszę się, że w powiecie są ambitne stowarzyszenia i kluby, które prężnie działają i aktywizują innych do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zachęcam mieszkańców do korzystania z tych propozycji - mówi starosta Wiesława Pawłowska.