Budżet na 2021 rok zakłada dochody w kwocie blisko 100 milionów złotych, wydatki ukształtowane są na poziomie ok. 105 mln zł. Deficyt będzie wynosił 5,2 mln zł i - jak wskazują urzędnicy - zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych.

Na realizację inwestycji zaplanowano 23,1 mln zł, z czego większość - 16,35 mln zł jest przeznaczona na budowę mostu w Kobylnikach (samorząd otrzymał od państwa dotację 80 procent na ten cel), zaś 1,24 mln zł pochłonie rewitalizacja zabytkowego wiatraka w Chrośnie. Przebudowana zostanie też droga gminna w Przedbojewicach oraz ulica Wspólna w Kruszwicy.

Największe wydatki (w sumie blisko 57 mln zł) obejmą pomoc społecznąi rodzinę oraz oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.