W grudniu 2020 r. Kantar wykonał badanie nastrojów społecznych. Polaków zapytano o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w najbliższych trzech latach. Pytano też o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Z badania wynika, że Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym niż w dobrym kierunku. Dwie trzecie (62 proc.) badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, a 19 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. Z kolei 19 proc. ankietowanych nie potrafiło określić swego stanowiska.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w listopadzie spadł odsetek osób, które negatywnie oceniają kierunek zmian (o 5 punktów procentowych). Zanotowano też wzrost tych, którzy nie mają zdania na ten temat (o 5 punktów procentowych). Odsetek pozytywnie oceniających kierunek zmian się nie zmienił.

Respondentów pytano też o sytuację gospodarczą Polski. 21 proc. Polaków uważa, że się rozwija, niemal trzy czwarte (72 proc.) badanych jest pesymistycznie nastawionych do stanu polskiej gospodarki. W porównaniu z wynikami z listopada, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie, zmniejszył się o punkt procentowy.

Z sondażu wynika również, że jedna trzecia Polaków (33 proc.) uważa, że w najbliższych 3 latach materialne warunki życia w Polsce się nie zmienią. Z kolei na poprawę warunków wskazuje 18 proc. badanych, a 43 proc. z nich sądzi, że się one pogorszą. W porównaniu z wynikami z listopada wzrósł odsetek osób twierdzących, że nastąpi poprawa i badanych przewidujących brak zmian (o 5 punktów procentowych). Zmniejszył się z kolei odsetek osób twierdzących, że pogorszą się materialne warunki życia (o 10 punktów procentowych).

Ankietowanych pytano też o pracę. 45 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów pracę można znaleźć. 41 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. Z kolei 4 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Jednak 46 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy, bo 39 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 7 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce nie jest możliwe.

Badanie przeprowadzono 4-9 grudnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Przeprowadzono je techniką wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI).(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/