Sejm w środę przegłosował senackie poprawki, jakie do tzw. tarczy 6.0, czyli noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Teraz tarcza branżowa czeka na podpis prezydenta.

Główne rozwiązania przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej, to: zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę - podano w czwartkowym komunikacie resortu.

Przepisy te - w ocenie MRPiT - pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej. Dodano, że zawierają one rozwiązania przygotowane przez MRPiT, MF i KPRM. Projekt tarczy branżowej złożyli w Sejmie posłowie PiS.

"Dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych branż, proponujemy nowe instrumenty wsparcia. Z jednej strony będą one polegały na zastosowaniu tych narzędzi finansowych, jakich użyliśmy wiosną, tj. zwolnienie z ZUS lub postojowe. Z drugiej strony, na wniosek kilku zrzeszeń pracodawców i przedsiębiorców, będziemy proponować długoterminowe środki finansowe, fundusze na restrukturyzację, na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie pozostawimy przedsiębiorców samym sobie" – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w informacji.

Podkreślił, że przepisy tarczy branżowej dają delegację dla Rady Ministrów do ewentualnego rozszerzenia bądź zawężania branż, które będą mogły zostać objęte pomocą, jak i przedłużenia pomocy na kolejne miesiące. "W zależności od tego, jak rozwinie się sytuacja, rząd będzie decydować, czy i w jakim zakresie skorzystać z tego rozwiązania. Jest tutaj bardzo duża elastyczność" - poinformował.

Gowin zapewnił, że wszystkie działania MRPiT powstają w dialogu z przedsiębiorcami. "Na bieżąco prowadzimy konsultacje z przedstawicielami branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii" - zaznaczył.

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, cytowany w komunikacie, wskazał, że turystyka i inne branże najbardziej poszkodowane przez Covid-19 będą teraz mogły liczyć na szybką pomoc. "Ustawa wprowadza uprawnienia dla Rady Ministrów, aby w drodze rozporządzenia przyznać postojowe lub zwolnić ze składek ZUS - to ważna zmiana" - ocenił.

Tarcza branżowa to zestaw punktowych rozwiązań dla branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami w związku sytuacją pandemiczną - przyznał natomiast wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. "Na skutek poprawek wniesionych przez posłów i senatorów ich katalog znacząco się poszerzył. Wraz z resortem finansów przeanalizowaliśmy zasadność tych propozycji. Dlatego podczas posiedzeń komisji parlamentarnych pozytywnie zaopiniowaliśmy objęcie wsparciem kolejnych branż, w tym m.in. pralni, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, przewozów autokarowych, cateringu i sprzedawców obuwia" - wymienił.

Resort wskazał, że o wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to m.in.: sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, działalność fotograficzna, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Resort wymienił też wiele innych działalności, w tym np. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny, działalność obiektów sportowych, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych, a także działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, związaną z projekcją filmów, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, naukę języków obcych, działalność obiektów kulturalnych, muzeów, sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, organizatorów turystyki.

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże; jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże; dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące. Chodzi również o zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln zł; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków: prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności; zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek; wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. (PAP)

pad/ amac/