To nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał je w piątek.

W poprzednią sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia. Szef rządu zapowiedział też, wprowadzenie ferii zimowych w całym kraju w jednym terminie - od 4 do 17 stycznia.

W środę minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie wydłużające, z pewnymi wyjątkami, ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.

Od roku szkolnego 2003/2004 obowiązuje zasada, że ferie zimowe (dwutygodniowa przerwa w nauce) w zależności od województwa ma miejsce w jednym z czterech terminów między połową stycznia a końcem lutego. Terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

W roku szkolnym 2020/2021 zdecydowano o odstąpieniu od tej zasady ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa.

"Chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu, żebyśmy spędzili je tak na prawdę wydłużając pewien czas obostrzeń, kwarantanny, czy izolacji, którą sobie sami narzuciliśmy i w tym sensie chcemy po prostu wydłużyć ten okres, który początkowo zdefiniowaliśmy sobie do końca Świąt (...) po to, żeby nie rozpoczynać nauki, żeby tę naukę być może rozpocząć po 18 stycznia, zaczynając oczywiście od tych klas najmłodszych. To jest wszystko budowanie takiej bezpiecznej sytuacji" - mówił w tym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

W opublikowanej nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące tzw. dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Są to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego - do sześciu.

Zgodnie z obecną nowelizacją w roku szkolnym 2020/2021 ustalone dni wolne mogą być zmienione przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. O wprowadzeniu zmiany dyrektor ma niezwłocznie powiadomić nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych ulega zmianie.

W noweli znalazły się też zapisy dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie składanych przez uczniów lub słuchaczy deklaracji przystąpienia do egzaminu. W roku szkolnym 2020/2021 odstąpiono od zasady, że należy to zrobić najpóźniej na sześć tygodni przed egzaminem. Zapisano, że należy to zrobić najpóźniej na tydzień przed egzaminem.

Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mok/