7 listopada 2019 roku inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu. Jej celem była ocena realizacji zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli oraz ocena przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących w urzędzie kierownicze stanowiska.

Wnioski z poprzedniej kontroli

Pierwsza ubiegłoroczna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w inowrocławskim ratuszu miała miejsce w lutym. Wówczas inspektor wydał kilka wniosków dotyczących pracy oraz urlopowania pracowników Urzędu Miasta. Jak twierdzi inspekcja pracy, nie wszystkie zostały zrealizowane.

W pierwszym wniosku inspektor zalecił organizowanie pracy wyłącznie w ramach średnio pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, co zostało zrezlizowane. Na przykładzie kilku losowo wybranych pracowników ustalono, że za pracę w soboty, niedziele i święta pracownicy otrzymują inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Nie zachowano jednak zasady, by dzień wolny za przepracowaną niedzielę był udzielany w ciągu 6 dni przed lub po tej niedzieli.

- Kolejny wniosek dotyczył naliczenia i wypłacenia dodatków do wynagrodzenia pracownikom, którzy za pracę w niedziele i święta nie otrzymali innych dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Ten wniosek przez Urząd Miasta nie został zrealizowany - informuje nas Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Urząd Miasta tłumaczy natomiast, że zgodnie z interpretacjami Regionalnych Izb Obrachunkowych, pracownikom samorządowym nie przysługują dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. - W ramach rekompensaty za prace w niedziele i święta pracownikom na ich wniosek udzielany jest dzień wolny - mówi Adriana Herrmann, rzecznik ratusza.

Jeszcze w lutym inspektor wydał zalecenie o zastosowanie odpowiednich środków zawartych w regulaminie pracy lub innych środków oddziaływania wobec pracowników nadzoru odpowiedzialnych za naruszenie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta. Jak informuje nas PIP, ten wniosek także nie został zrealizowany.

Z tym nie zgadza się inowrocławski ratusz. Jak mówi Adriana Herrmann 18 lutego 2019 r. naczelnicy wydziałów i biur otrzymali w tej sprawie pismo. - Zostali zobligowani do przestrzegania przez podległych pracowników m.in. reguły pięciodniowego tygodnia pracy. Zalecenie kontrolującego zostało więc zrelizowane - wyjaśnia rzecznik ratusza.

Urlopy

Państwowa Inspekcja Pracy wzięła także pod lupę przestrzeganie przepisów o urlopach. Inspektor pracy ustalił, że prezydent miasta Ryszard Brejza otrzymał ekwiwalent pieniężny za 24 dni niewykorzystanego urlopu, przysługującego za okres od stycznia do listopada 2018 r. W związku z wyborem na kolejną kadencję miał do wykorzystania jeszcze 2 dni urlopu, co zrobił w maju i sierpniu 2019 r. Nastomiast wykorzystał jedynie pięć dni z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego za 2019 r.

W trakcie minionej kadencji prezydent Inowrocławia nie wykorzystał w sumie ponad 90 dni urlopu wypoczynkowego, za co otrzymał około 32 tys. zł ekwiwalentu. Natomiast w czasie pełnienia funkcji prezydenta, z tego tytułu otrzymał już około 120 tys. zł.

Według dalszych ustaleń inspektora, pierwszy zastępca prezydenta Wojciech Piniewski nie miał w dniu kontroli zaległego urlopu. Z 26 dni urlopu należnego za 2019 r. wykorzystał 5. Ewa Witkowska wykorzystała 12 dni, a sekretarz Piotr Strachanowski także zaledwie 5 dni.

Nieprawidłowości

Podczas listopadowej kontroli inspektor pracy stwierdził nieprawidłowe prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników urzędu.

- Nie zawiera ona informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, godzinach pracy w dniach wolnych od pracy, rodzaju i rozmiarze udzielonych zwolnień od pracy, rodzaju i wymiarze usprawiedliwionych nieobecności w pracy - informuje nas Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

W związku z tym Urząd Miasta został zobowiązany do prowadzenia dla każdego pracownika ewidencji czasu pracy, zawierającej wszystkie niezbędne informacje. Jak wynika z naszych informacji, od 2020 roku w inowrocławskim ratuszu obowiązują nowe druki służące do prowadzenia ewidencji czasu pracy.

inoonlineplus