Zadanie zakłada zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej składającej się z placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojść do istniejących obiektów, wykonanie utwardzenia istniejącego parkingu wzdłuż drogi gminnej czy wykonanie ogrodzenia zewnętrznego z furtkami i bramami.

Integralną częścią całego kompleksu będą nowe nasadzenia drzew ozdobnych i krzewów. Baza sportowo-rekreacyjna będzie doskonałym miejscem dla spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców, w szczególności wsi Jankowo.

Całkowity koszt zadania wynosi 273 085,00 zł. Gmina Pakość otrzymała w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 161 259,00 zł. Wykonawcą inwestycji została firma Magic Garden sp. z o.o.