Z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z zasadami obowiązującymi osoby korzystające z parkingochodników przy ul. Narutowicza, zwróciliśmy się ponownie do municypalnych. Przy okazji rozstrzygnęliśmy zakres kompetencji strażników.

- Zgodnie z art. 129b pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Straże Miejskie nie posiadają uprawnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierowców naruszających przepis art. 26 pkt 3 ust. 3 cytowanej Ustawy. Mimo tego ograniczenia strażnikom miejskim nakreślono zadania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych na wysokości posesji przy ul. Narutowicza 52 i przyległych, poprzez ujawniania przypadków jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych. W marcu br. ujawniono kilkanaście tego typu przypadków, które po udokumentowaniu zostały przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o wykroczenie – informuje nas Marcin Ratajczak, komendant Straży Miejskiej w Inowrocławiu.

Czytelniczka zwróciła uwagę na nowelizację prawa, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

- Odnośnie uwag internautki dotyczących parkowania pojazdów przy ul. Narutowicza 88 oczywistym jest, że od dnia 21 września 2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które uchyliło Rozporządzenie z 1999 roku. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że § 115 tegoż rozporządzenia stanowi, że do budowy lub przebudowy drogi publicznej, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
3) zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu lub na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych ‒ stosuje się przepisy techniczno-budowlane obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Przebudowa ulicy Narutowicza miała miejsce w roku 2021, więc w omawianym przypadku § 115 Rozporządzenia powinien znaleźć zastosowanie – dodaje Marcin Ratajczak.

Internauci domagają się wyciągnięcia konsekwencji z tytułu niewłaściwego parkowania na spornym odcinku.

- Z uwagi na fakt, że interpretacja możliwości stosowania represji wobec kierowców parkujących pojazdy przy ul. Narutowicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do Parku Solankowego budzi kontrowersje i wiele głosów optujących za karaniem kierowców, jak i temu przeciwnych, zwrócono się do kancelarii prawnej zajmującej się kompleksową problematyką spraw związanych z ruchem drogowym o sporządzenie opinii prawnej w powyższej sprawie – informuje nas Marcin Ratajczak, komendant Straży Miejskiej w Inowrocławiu.

Do tematu wrócimy.