Dobra diagnoza działki charakteryzuje się dokładnym sprawdzeniem cech fizycznych i granic działki, stanu prawnego i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także informacji o uzbrojeniu terenu, warunkach geologicznych i innych. Lista do sprawdzenia może być naprawdę długa, dlatego, aby ułatwić diagnozę, OnGeo.pl prezentuje najważniejsze informacje do sprawdzenia.

ongeo2

Cechy terenu:

 1. Parametry geometryczne terenu:
  Informacje o położeniu nieruchomości i granicach ewidencyjnych;
  Wymiary działki;
 2. Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków:
  Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji działki;
  Zgodność powierzchni urzędowej z terenową;
  Własność działki;
  Klasa bonitacyjna gleby.

Ograniczenia formalnoprawne:

 1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
  Czy jest uchwalony plan miejscowy dla działki;
  Przeznaczenie terenu w planie miejscowym;
  Wskaźniki i wytyczne dla możliwej zabudowy;
 2. Formy ochrony przyrody:
  Zasięg występowania obszarów ochrony przyrody;
  Otuliny i strefy ochronne wokół terenów chronionych;
 3. Nieruchomości objęte ochroną zabytków:
  Rodzaj zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej;
  Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
  Obszary ochrony archeologicznej;
 4. Strefy ochronne:
  Strefy ochronne wokół:
 • terenów zamkniętych,
 • cmentarzy,
 • turbin wiatrowych,
 • uzdrowisk,
  Strefy oddziaływania lotnisk.
 1. Pozwolenia na budowę:
  Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 metrów od działki;

Infrastruktura:

 1. Dostęp do drogi:
  Odległość i dostęp do drogi publicznej;
  Informacje o drogach planowanych lub w budowie;
 2. Linie energetyczne:
  Odległość działki od napowietrznej linii energetycznej i urządzeń infrastruktury technicznej;
 3. Uzbrojenie terenu w media:
  Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych;
 4. Dostęp do światłowodu:
  Prędkość sieci światłowodowej i dostawca internetu;

Fizjografia terenu:

 1. Analiza rodzajów pokrycia terenu:
  Sposób zagospodarowania terenu na działce i w jej sąsiedztwie;
 2. Analiza spadków terenu i ekspozycja terenu:
  Potrzeba wyrównania lub nadsypania terenu działki;
  Przydatność terenu pod inwestycje;
 3. Nasłonecznienie sezonowe:
  Obszary na działce gdzie nie dociera światło słoneczne;
  Rozkład nasłonecznienia na powierzchni działki;
 4. Analiza żyzności gleb:
  Klasa bonitacyjna gleby;
  Użytek gruntowy;

Zagrożenia i uciążliwości:

 1. Zagrożenia powodziowe:
  Tereny zalewowe;
  Obszary zagrożone stagnacją wody;
  Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
 2. Osuwiska:
  Strefy osuwisk i ruchów masowych.
 3. Natężenie hałasu:
  Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego;
 4. Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe:
  Uciążliwe sąsiedztwo powodujące hałas, nieprzyjemny zapach, drgania, wysokie ryzyko pożarowe;
 5. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:
  Położenie wyrobisk azbestowych w okolicy;
 6. Zanieczyszczenia powietrza:
  Zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10;

Geologia terenu:

 1. Geologiczne warunki budowlane:
  Budowa podłoża na działce;
  Głębokość wód gruntowych;

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej (POI):

 1. Dostępność do POI:
  Informacje o lokalizacji obiektów POI;
 2. Analiza zasięgu czasu dojścia:
  Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego i dojazdu samochodem do POI;

Dane lokalne:

 1. Zaludnienie:
  Liczba ludności na 1 km2;
 2. Stawki podatku od nieruchomości:
  Dane na aktualny rok podatkowy;

Gdzie szukać informacji o działce?

Mnogość miejsc, w których możemy sprawdzić nieruchomość jest bardzo duża. Jeśli chcesz sprawdzić działkę, możesz udać się z wizytą do urzędu gminy lub powiatu. Dużo informacji znajdziesz także w internecie - zarówno na portalach rządowych i samorządowych, jak i w geoportalach tematycznych i instytucjonalnych. Poniżej lista wybranych portali:

Geoportal rządowy: geoportal.gov.pl
Geoportal krajowy: geoportal-krajowy.pl
Geoportale gminne, powiatowe, wojewódzkie, np.

 • msip.krakow.pl
 • wrosip.pl
 • miip.geomalopolska.pl
  Portale tematyczne:
 • Hydroportal: isok.gov.pl
 • Geoportal Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl
 • Geoportal NID: zabytek.pl
 • Bank danych o lasach: bdl.lasy.gov.pl
 • Geoportal GUS: portal.geo.stat.gov.pl

Wszystkie dane w jednym miejscu - Portal OnGeo.pl - Raport o działce

Raport o terenie OnGeo.pl to ekspercka usługa na najwyższym poziomie, umożliwiająca gruntowne i automatyczne sprawdzenie każdej działki w Polsce. Raport o działce pobierzesz samodzielnie, a cała diagnoza Twojej działki potrwa nie więcej niż 5 minut. Pozyskanie informacji z Raportu o działce jest nawet 10 razy tańsze i 100 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Za pełny Raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie. .

Sprawdź, jak wygląda przykładowy Raport o działce: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Jak wygenerować Raport o działce w OnGeo.pl?

Chcąc pobrać dane dla działki użytkownik powinien:
Wejść na portal ongeo.pl;
Wybrać działkę, dla której zamierza pobrać dane za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania - pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie;
Zaznaczyć tematy, które go interesują;
Opłacić Raport o działce;
Pobrać Raport. Link do pobrania zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.
Zobacz, w poniższym filmiku, jak samodzielnie pobrać Raport o działce: https://www.youtube.com/embed/398wEQIIn7A

Poznaj zespół OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Jako zespół od lat zajmujemy się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy.

Naszą misją jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. Współpracujemy z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE.

Nasze ostatnie projekty dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Źródło informacji: OnGeo.pl