Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w corocznej ankiecie, która stanowi ważny dokument w kształtowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.

Wśród ankietowanych były 422 osoby dorosłe, a także uczniowie (549 wypełniło ankiety dotyczące substancji psychoaktywnych, a 410 wypełniło ankiety dotyczące przemocy).

Wspomniany program stanowi część „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Inowrocławia 2016-2025” i wpisuje się w cel operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowia, który obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Poniżej najciekawsze, naszym zdaniem, zagadnienia poruszone w ankiecie. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.