Z sondażu wynika, że notowania policji są zbliżone do tych zarejestrowanych w styczniu. Z aprobatą o pracy policjantów wypowiada się ponad trzy piąte Polaków (62 proc., o 1 pkt proc. mniej niż dwa miesiące temu), natomiast negatywnie ocenia ją ponad jedna czwarta (28 proc., o 1 pkt proc. więcej niż dwa miesiące temu).

Dobrą opinię o działalności sądów deklaruje około jednej trzeciej badanych (32 proc.; spadek o 1 pkt proc.), a złą – ponad dwie piąte (41 proc.; spadek o 1 pkt proc.). Ostatni raz o ocenę ich działalności CBOS pytał ankietowanych we wrześniu ubiegłego roku.

Gorzej niż pół roku temu postrzegana jest praca prokuratury, o której pozytywnie wypowiada się więcej niż jedna czwarta ankietowanych (27 proc., od września spadek o 4 punkty procentowe), a negatywnie – niemal dwie piąte (39 proc., wzrost o 6 punktów).

Po półrocznej przerwie sondażownia zapytała również o ocenę działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozytywnie ocenia ją dwie piąte Polaków (40 proc., od września spadek o 5 punktów procentowych), a niezadowolona z niej jest ponad jedna piąta (22 proc., wzrost o 4 punkty). Znaczny odsetek ankietowanych (38 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Pytani o działalność Trybunału Konstytucyjnego, ankietowani oceniali ją na ogół negatywnie (46 proc.), choć od poprzedniego pomiaru w styczniu bieżącego roku skala krytyki nieco się zmniejszyła (spadek o 4 punkty procentowe). Dobre zdanie o pracy TK ma obecnie co czwarty badany (25 proc.; bez zmian w stosunku do ostatniego badania). 29 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 tego roku na próbie liczącej 1154 osoby wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. (PAP)

Autorka: Sonia Otfinowska

sno/ robs/