Niepokojącym sygnałem mogą być problemy emocjonalne: płaczliwość, lękliwość, agresja czy problemy z komunikacją. Rodzice różnie reagują na wiadomość o konieczności konsultacji w poradni. - Informacja o podejrzeniu dysfunkcji u dziecka nie jest powodem do wstydu. Wcześnie zaobserwowane zaburzenie może zostać wyeliminowane, dzięki wdrożeniu odpowiednich zajęć terapeutycznych - informuje nas Joanna Loks-Wiśniewska, dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Froguś”.

Trudności, z jakimi najczęściej rodzice zgłaszają dzieci w wieku przedszkolnym do inowrocławskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, to zaburzenia rozwoju mowy - w tym opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, zaburzenia w rozwoju ruchowym lub emocjonalno-społecznym czy poznawczym. Ponadto zdarza się podejrzenie lub diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju: autyzm lub zespół Aspergera bądź też zaburzenia procesów integracji sensorycznej.

Gotowość szkolna

- W okresie od kwietnia do sierpnia dodatkowo zgłaszane są przez rodziców dzieci na badania pod kątem określenia gotowości szkolnej. W przypadku dzieci, które nie osiągnęły pełnej gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole, istnieje możliwość odroczenia od obowiązku szkolnego - informuje nas Lidia Paliwoda, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Do zadań poradni należy współpraca z przedszkolami w zakresie diagnozowania dzieci. Udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Współpraca z przedszkolami

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu za współpracę z przedszkolami działającymi na teranie rejonu poradni odpowiedzialni są przydzieleni pracownicy. Dyrektor przedszkola lub rodzic może poprosić pracownika poradni o wizytę w placówce lub omówić nurtujący go problem telefonicznie.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadza badanie, obserwację dziecka na podstawie złożonego przez rodzica lub prawnego opiekuna zgłoszenia do poradni lub wniosku o wydanie orzeczenia czy też opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Takiego wniosku nie może złożyć dyrektor przedszkola lub żłobka, do którego uczęszcza dziecko. Przy składaniu zgłoszenia lub wniosku rodzic może dołączyć do dokumentacji opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem. Po otrzymaniu opinii bądź orzeczenia rodzic może przekazać dokument do przedszkola - dodaje Lidia Paliwoda. Placówka jest zobowiązana realizacji zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.

wsp_modul