Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których człowiek popełnia przestępstwa, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, studia przybliżają specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw.
Zaletą kierunku jest jego praktyczny charakter – oznacza to, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia kształtujące praktyczne umiejętności i kompetencje. W ramach zajęć studenci m.in. nauczą się metod profilowania nieznanych sprawców przestępstw, poznają warsztat technika kryminalistyki podczas symulowanych oględzin miejsca zdarzenia, nauczą się skutecznie przesłuchiwać świadków i podejrzanych, dowiedzą się jakie oddziaływania wobec skazanych można podjąć, aby ci nie powrócili do przestępstwa, poznają metody mediacji i negocjacji. 

A co po studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiowania są pożądane m.in. w następujących podmiotach:
służbach mundurowych (policji, służbie więziennej);

 • instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, centra pomocy rodzinie);
 • instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, np. zespołach kuratorskiej służby sądowej (w charakterze kuratora społecznego), czy też w charakterze mediatora sądowego;
 • instytucjach udzielających pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonych lub doświadczających niedostosowania społecznego (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii);
 • sektorze ochrony osób i mienia.

Wybrane zajęcia:

 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Służby interwencyjne
 • Prewencja kryminalna
 • Oględziny miejsca zdarzenia
 • Psychopatologia
 • Elementy medycyny i toksykologii sądowej
 • Psychologia sądowa
 • Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie

Terminy rekrutacji uzupełniającej
Rekrutacja uzupełniająca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu na kierunek „kryminologia” trwa do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania rekrutacyjne
W procesie rekrutacji na studia na kierunku „kryminologia w roku akademickim 2022/2023 od kandydatów wymagane są takie dokumenty jak:
a) kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
b) elektroniczne podanie na studia dostępne na stronie internetowej uczelni: www.wsp-inow.pl w zakładce „Rekrutacja on-line”,
c) dwa zdjęcia (wzorem jak do dowodu osobistego),
d) dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsp-inow.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości zespół pracowników WSP pozostaje do dyspozycji i służy pomocą.

wsp_modul