Blisko 140-stronicowy dokument jest załącznikiem uchwały, nad którą na najbliższej sesji będą głosować miejscy radni.

Jego autorzy przeprowadzili diagnozę sfer społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W strategii znajdziemy również analizę mocnych i słabych stron Inowrocławia oraz szanse i zagrożenia rozwoju.

Wśród atutów miasta wymienia się m.in. ważny węzeł kolejowy, wysoko rozwinięty poziom życia społecznego, czy niski ruch tranzytowy. Słabe strony to z kolei starzejące się społeczeństwo, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego opartego na miale węglowym, czy brak spójnego systemu dróg i ścieżek rowerowych.

Wśród zjawisk, które stwarzają szanse rozwoju, wskazano m.in. rozwinięty sektor uzdrowiskowo-rehabilitacyjny, rosnące zapotrzebowanie na lokale mieszkalne, czy stabilną sytuację finansową miasta. Po drugiej stronie zestawiono zagrożenia, takie jak zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności powietrza, politykę władz rządowych ograniczającą samodzielność samorządów lokalnych, czy politykę władz regionalnych skupioną na rozwoju centrów województwa.

W dokumencie określono cele strategiczne i operacyjne, do których osiągnięcia konieczne będzie obranie wyszczególnionych kierunków działań.

Autorzy opracowania przypominają również o tym, że Inowrocław wyznaczony został jako 1 z 7 średnich miast w kujawsko-pomorskiem, które traci funkcje społeczno-gospodarcze. Mówi o tym Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.

Cała Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030 dostępna jest tutaj.

- Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030 stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju Miasta Inowrocławia. Strategia wskazuje wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Dokument jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy - czytamy w uzasadnieniu uchwały poświęconej przyjęciu dokumentu.