Celem projektu jest wielowymiarowe wzmocnienie kobiet należących do grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, doświadczających bezpośrednio, bądź pośrednio zjawiska przemocy.

- Projekt ma uświadomić samym kobietom, a także społeczności lokalnej, że przemoc to nie tylko siniaki i ból fizyczny. To również m.in. poniżanie, ciągłe bezpodstawne krytykowanie, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej, izolacja społeczna, zabranianie dostępu do telefonu, czy samochodu, pozbawianie prywatności, zakazywanie podjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych, czy kontrolowanie wydatków. Dzięki naszym działaniom uczestniczki projektu nie będą biernymi ofiarami. Będą potrafiły zawalczyć o siebie i swoje prawa. Być może trwale zmienią swoje życie - mówi Dorota Rąblewska z fundacji Ekspert-Kujawy.

Działania wspierające dla kobiet podzielone są na cztery strefy tematyczne: rozwoju, dialogu, działania i omfortu. W każdej z nich realizowane będą warsztaty ze specjalistami.

- Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety należące do grup narażonych na wykluczenie społeczne, które doświadczyły bezpośrednio lub pośrednio przemocy (tj. domowej, psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej). Wsparciem chcemy objąć kobiety niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, pozostające poza rynkiem pracy, ofiary patologii życia rodzinnego, kobiety o niskich kwalifikacjach, bezrobotne, żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, chorujące psychicznie, starsze samotne, opuszczające zakłady karne, imigrantki, należące do mniejszości narodowej. Wesprzemy merytorycznie również profesjonalistów pracujących na co dzień z ofiarami przemocy - mówi Milena Czajkowska z Eksperta.

W planach inowrocławska fundacja ma również realizację kampanii "Kobiety - kobietom", w ramach której wypracowane i rozpowszechnione zostaną materiały informacyjne mające na celu wyczulenie społeczności lokalnej powiatu inowrocławskiego na zjawisko przemocy wobec kobiet, a także konferencji o zasięgu powiatowym pt. "Widzisz - reaguj" na temat zjawiska przemocy wobec kobiet w powiecie. Projekt realizowany będzie do 31 marca 2023 roku.

Informacje i zapisy w fundacji Ekspert-Kujawy przy ul. Dworcowej 65,
tel. 571-471-564, e-mail: akademia.kobiet@ekspert-kujawy.pl.