Straż Miejska sezonie grzewczym 2020/2021 roku otrzymała od mieszkańców miasta 208 zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów w piecach. W tych sprawach podjęto interwencje, w wyniku których nałożono 19 mandatów karnych oraz zastosowano cztery pouczenia. W pozostałych przypadkach nie potwierdzono, aby w piecach były spalane odpady komunalne.

Dlaczego w porówananiu do poprzednich lat kontroli było mniej? Jak mówi Sylwia Przebieracz z inowrocławskiej straży miejskiej, z uwagi na pandemię koronawirusa oraz odbywane kwarantanny przez mieszkańców, a także polecenie wojewody kujawsko-pomorskiego dotyczące realizacji zadań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia były w minionym sezonie ograniczone tylko do zgłoszeń mieszkańców.

W tym roku kontrole już ruszyły. Od początku września tego roku strażnicy otrzymali sześć zgłoszeń od mieszkańców dotyczących spalania odpadów. W jednym przypadku potwierdzono spalanie części mebli i zakończono interwencję mandatem karnym.

- Kontrola polega na sprawdzeniu, czy w palenisku są spalane substancje dozwolone przez przepisy prawa oraz czy w danym piecu nie są spalane odpady komunalne takie jak np. odzież, folie, plastiki, płyty meblowe czy  inne odpady, które nie mogą być spalane poza spalarniami odpadów. Dodatkowo funkcjonariusz straży miejskiej może sprawdzić, czy w związku z wejściem w życie Uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nie są spalane paliwa, których nie wolno spalać w piecu takie jak np. drewno o wilgotności powyżej 20 %, czy węgiel brunatny lub też muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki z ich wykorzystaniem - mówi nam Sylwia Przebieracz.

Kontrole palenisk - uprawnienia straży miejskiej

Na podstawie art. 379 Ustawy o ochronie środowiska straż miejska posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska w tym zakresie. Na żądanie właściciela nieruchomości okazywane jest upoważnienie do kontroli wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, które posiadają wszyscy strażnicy. Z takiej kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię otrzymuje kontrolowana osoba. W protokole zawarte są wszystkie dane, takie jak m.in. adres kontrolowanej nieruchomości, kto w tym dniu palił w piecu, opis stanu faktycznego w trakcie kontroli oraz stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości, czy została pobrana próbka popiołu z pieca. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieprawidłowości w postaci spalania niedozwolonych substancji w piecu może wobec osoby, która w tym piecu paliła zastosować pouczenie bądź mandat karny.

Jeśli osoba kontrolowana nie zgadza się z decyzją strażnika, który nakłada mandat karny można sprawę skierować do sądu rejonowego, wówczas pobierana jest próbka popiołu z pieca szczelnie zamknięta i zaplombowana. Próbka zostaje wysłana do badań w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu-Zdroju. Straż miejska otrzymuje ekspertyzę z dokonanych badań i wynik, czy w przesłanej próbce popiołu były spalane niedozwolone substancje. Strażnicy miejscy podczas dokonywanej kontroli pieców mają również  możliwość sprawdzenia wilgotności drewna poprzez specjalne urządzenie do tego przeznaczone.

Osoba kontrolowana ma obowiązek przedstawienia dokumentów takich jak m.in. dokumentacji technicznej urządzenia, czy świadectwa jakości paliwa stałego, które powinna otrzymać od sprzedawcy węgla. Właściciel nieruchomości ma prawny obowiązek poddać się kontroli. Nie wpuszczenie na teren nieruchomości lub utrudnianie przeprowadzenia czynności jest przestępstwem określonym w art. 225 Kodeksu karnego.

Osobie, która spala odpady w piecu grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

To warto wiedzieć

W piecach nie wolno spalać:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem,
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  • biomasy, czyli na przykład drewna o wilgotności powyżej 20 % ,
  • odpadów komunalnych.