Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 resort przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Jak co roku, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zachęca prezesów klubów z województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków.

- Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego lub organizację obozów sportowych. Do udziału w naborze szczególnie zachęcam kluby z mniejszych miejscowości naszego regionu. Mam świadomość, że w tym trudnym czasie pandemii każde dodatkowe źródło finansowania jest bardzo ważne - podkreśla przedstawiciel rządu w terenie.

W latach 2016-2020 w ramach Rządowego Programu „KLUB”, kluby z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały w sumie dofinansowanie w wysokości ponad 9,6 mln zł. W ubiegłym roku dotację z programu otrzymały 242 małe i średnie kluby sportowe z regionu, do których trafiło w sumie 2,7 mln zł.

Głównymi celami programu są:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.  

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki pozyskane w ramach programu beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać́ wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 40 mln zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.