Protest wyborczy osobiście można było złożyć w siedzibie SN do czwartku do godz. 16, bo wówczas zakończyły się godziny urzędowania sądu. Po godz. 16 - do północy - protest można cały czas wysłać za pośrednictwem poczty; decyduje data stempla pocztowego. Protest jest dopuszczalny tylko na piśmie podpisanym przez osobę wnoszącą protest, nie można go zatem wnosić kanałami elektronicznymi.

"Dziś do godz. 16.00 w repertorium SN zarejestrowano w sumie 226 protestów wyborczych. Spośród nich 101 pochodzi od wyborców spoza granic Polski" - powiedział PAP w czwartek po południu Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak jednak dodał, "faktyczny wpływ protestów jest większy, gdyż tylko dzisiaj do godz. 16 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych złożono około 630 pism". "Nie wszystkie jeszcze zostały zarejestrowane" - zaznaczył.

Dlatego - jak ocenił - "można szacować, że na chwilę obecną do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie około 780 protestów wyborczych".

W czwartek po południu w SN m.in. złożony został protest wyborczy przez mec. Grzegorza Wójtowicza - pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Protest przeciwko wyborowi prezydenta RP wnosi się do SN nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek na wieczornej konferencji prasowej. Protest może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania podstawowego w I turze 28 czerwca br., jak i w czasie ponownego głosowania w II turze 12 lipca br.

Prawo wniesienia protestu przysługuje przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. "Protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną (np. wyborca nieumieszczony w spisie wyborców, partia polityczna, zastępca przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, stowarzyszenie, organizacja, itd.) zostanie pozostawiony bez dalszego biegu" - podawał SN.

Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta SN podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ jann/