W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie KPRM zamieszczono informację o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Pracuje nad nim Ministerstwo Infrastruktury.

Zgodnie z założeniami planowane zmiany przewidują wyłączenie wojewódzkich inspektorów transportu drogowego ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej inspekcji transportu drogowego w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego. Ujednolicona ma zostać struktura terenowa inspekcji poprzez eliminację ich dualizmu - przewidziano likwidację 10 delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Projektowane regulacje dotyczą także podziału zadań między organami Inspekcji. Planowane jest też nadanie Głównemu Inspektorowi dodatkowych uprawnień mających na celu zwiększenie nadzoru nad rynkiem transportu drogowego i kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

Według założeń nowe przepisy mają uregulować również kwestie wyposażenia inspektorów w broń palną i umundurowanie. Przewidziano też wprowadzenie wymogów dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora oraz jego zastępcy; zmienią się także zasady ich powoływania i odwoływania.

We wpisie wskazano, że zmiana jest potrzebna w związku z ograniczoną skutecznością nadzoru nad rynkiem przewozów drogowych i uczciwej konkurencji. Dodano, że konieczna jest właściwa egzekucja przepisów unijnych, tj. wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz przepisów socjalnych odnoszących się do kierowców w transporcie drogowym.

Wyjaśniono, że Główny Inspektor Transportu Drogowego nadzoruje i koordynuje działalność wojewódzkich inspektorów transportu oraz wykonanie ich planów budżetowych, jak również sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny. Ma też wpływ na powołanie i odwołanie przez wojewodę wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy.

"Istnieje pilna konieczność rozwiązania problemów, które uwidoczniły się w funkcjonowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, tj. dualizm struktur terenowych Inspekcji (równoległe istnienie 10 delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego obok 16 wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Delegatury terenowe GITD podlegają w całości Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, jako komórki organizacyjne GITD, będącego jego aparatem pomocniczym, natomiast WITD funkcjonują w ramach administracji zespolonej pod zwierzchnictwem wojewody (zespolenie organizacyjne, osobowe, finansowe, merytoryczne)" - poinformowano.

"Brak bezpośredniego podporządkowania wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego Głównemu Inspektorowi w praktyce powoduje trudności w pełnym, skutecznym wykonywaniu czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz uczciwej konkurencji w transporcie drogowym" - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na IV kwartał br. - poinformowano we wpisie. (PAP)

grg/ mmu/