Na czym polega wycena znaku towarowego?

Wycena znaku towarowego to proces pozwalający oszacować wartość znaku towarowego. Jak wspomniano we wstępie jej przeprowadzenie jest istotne, ponieważ to ile w rzeczywistości jest warty dany znak towarowy wpływa na całościową wartość firmy. W praktyce wartość danego znaku towarowego może oscylować nawet w granicach połowy wartości przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy podkreślić także to, że dokonując wyceny posiadanego znaku towarowego trzeba określić jej cel, ponieważ umożliwia to dobór odpowiednich metod szacowania wartości.

Metody wyceny znaku towarowego

Wycena marki może zostać przeprowadzona przy zastosowaniu różnych metod, co umożliwia określenie wartości znaku towarowego przy uwzględnieniu konkretnego celu wyceny. W praktyce są to metody dochodowe, kosztowe i porównawcze. Wśród tych pierwszych wymienić należy między innymi metodę ekonomicznej wartości produktu, zakładającą, że towary posiadające dany znak towarowy są więcej warte niż produkty nieposiadające własnego znaku towarowego. Metody kosztowe opierają się natomiast na wartości historycznej znaku towarowego, czyli kosztach, które należałoby ponieść w celu odtworzenia znaku towarowego lub zastąpienia go innym. Metody porównawcze sprowadzają się z kolei do odniesieniu wartości znaku towarowego do innych marek oferujących te same produkty bądź usługi.

Jakie kwestie uwzględnić przy wycenie znaku towarowego?

Dokonując wyceny znaku towarowego marki istotny jest nie tylko dobór odpowiedniej metody, ale uwzględnienie także innych ważnych aspektów. Należy zatem uwzględnić nie tylko aktualną wartość znaku towarowego, ale wziąć również pod uwagę przyszłe perspektywy marki. Wynikają one zarówno z rozpoznawalności przedsiębiorstwa, jak i jego zdolności do generowania przypływów pieniężnych w przyszłości. Poza tym uwzględnić należy konkurencyjność oraz możliwość uzyskania przewagi nad innymi podmiotami w branży.

Jak wycena znaku towarowego wpływa na sukces transakcji kapitałowych?

Znak towarowy zaliczany jest do wartości niematerialnych i prawnych w związku z czym jego wycena bezpośrednio wpływa na wartość całej firmy. Istotna jest także w kontekście sukcesu transakcji kapitałowych takich, jak sprzedaż bądź fuzja firmy. Profesjonalna wycena znaku towarowego pozwala bowiem należycie określić wartość przedsiębiorstwa, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia jego aktualnego właściciela, jak i nabywcy. Wyceniając własny znak towarowy należy wziąć zatem pod uwagę nie tylko jego prestiż i rozpoznawalność, ale również perspektywy danej marki.

Podsumowując należy stwierdzić, że prawidłowo przeprowadzona wycena znaku towarowego wpływa na sukces w sprzedaży bądź przejęciach spółek. Istotny jest zatem dobór odpowiednich metod wyceny oraz właściwe podejście do jej przeprowadzenia.