Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie jest stypendium o charakterze socjalnym, a ma ono charakter motywacyjny. - Ma na celu pobudzenie, ujawnienie i wspieranie zdolności i talentów młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Stypendia te promują osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie stanowią dodatkowy czynnik motywujący ich do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień – mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz byli m.in. laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu czy laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej albo turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

O stypendium za wyniki artystyczne indywidualne lub zespołowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie kryteria: są uzdolnieni przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej lub literaturze, rozwijają swoje uzdolnienia, w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli znaczące sukcesy i w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Natomiast ubiegać o stypendium za wybitne wyniki sportowe indywidualne lub zespołowe mogą ci, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz m.in. zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy czy brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli I, II lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość to 200 złotych.
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie od 1 do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun prawny ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – uczeń.

Uchwała w sprawie stypendium publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego w zakładce: Załatwianie spraw/Edukacja, Sport i Zdrowie/Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

wsp_modul