Podczas walnego zgromadzenia Cech Rzemiosł Różnych skierował pismo do rządzących, kierowane na ręce wojewody kujawsko-pomorskiego.

Różne regiony, różne wysokości podatków

Rzemieślnicy chcą, aby rząd wycofał się z 9% składki zdrowotnej i wrócił do poprzednich przepisów, umożliwił dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych, ustalił "sztywne" stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych województw i powiatów w kraju w zależności od ich sytuacji gospodarczej opartej o dane Głównego Urzędu Statystycznego za miniony rok, a poboru podatku dokonywać tylko od części nieruchomości rzeczywiście wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Zamrozić płacę minimalną

Ponadto postulują oni o umożliwienie obrotu gotówkowy pomiędzy podmiotami gospodarczymi na zasadach obowiązujących do końca roku 2022, zamrożenie płacy minimalnej na poziomie obecnego roku, zregionalizowanie składek ZUS w zależności od zasobności gospodarczej regionu i województwa w oparciu o dane statystyczne z poprzedniego roku, a także obniżenie ceny energii elektrycznej i gazu do poziomu 2020 roku, uwzględniając w cenie nośników energii krajowe wydobycie węgla i gazu.


- Zarówno województwo kujawsko-pomorskie jak i powiat inowrocławski charakteryzują się niskim potencjałem gospodarczym. Poziom bezrobocia w styczniu br. na terenie województwa wynosił 7,8 procent, natomiast powiatu 11,3%. W centralnej części powiatu leży miasto Inowrocław, które na podstawie badań naukowych przeprowadzonych przez prof. Wojciecha Śleszyńskiego z PAN, zaliczone zostało do miast kryzysowych i zagrożonych marginalizacją. Inowrocław w zestawieniu 137 ośrodków miejskich został sklasyfikowany na wysokiej, dziewiątej pozycji. Miasta kryzysowe charakteryzują się niskim potencjałem gospodarczym, malejącą liczbą mieszkańców a tym samym obniżającymi się wpływami budżetowymi, wysoką stopa bezrobocia, niską dostępnością komunikacyjną. W perspektywie najbliższych lat wszystkie parametry gospodarcze ulegną pogorszeniu, co doprowadzi do utraty funkcji społeczno-gospodarczych, w tym brak możliwości utrzymania infrastruktury miejskiej. Do zahamowania niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych w naszym środowisku bez wątpienia przyczyni się realizacja postulatów wymienionych w naszym apelu - argumentują członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.