Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, to długotrwała procedura prowadząca do oddłużenia konsumenta. Choć nie do końca słusznie, postrzegana jest jako remedium na zadłużanie. Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego może zgłosić zadłużony konsument lub jego wierzyciel. Jeśli sąd upadłościowy po sprawdzeniu merytorycznej i formalnej prawidłowości wniosku, zatwierdzi go, a majątkiem osoby zadłużonej od tej pory będzie rozporządzał syndyk. Należy nadmienić, że całkowite umorzenie długów zostaje ustalone jedynie w skrajnych przypadkach u osób trwale niezdolnych do pracy, które nie posiadają żadnego majątku.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencka?

Rozpatrzenie wniosku w konsumenckim postępowaniu upadłościowym jest jednym z najkrótszych etapów jakie w nim występują. Jeśli konsument jest zdecydowany na tak ostateczny krok, jakim jest ogłoszenie upadłości, musi się jednak uzbroić w cierpliwość, szczególnie na późniejszym etapie postępowania. Jakie etapy występują w trakcie upadłości konsumenckiej?

  1. Złożenie wniosku do sądu – wniosek do sądu upadłościowego może zostać złożony przez zadłużonego konsumenta, jak i przez jego niespłaconych wierzycieli. W tej części postępowania wniosek zostaje sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli nie występują nieścisłości, wówczas sąd rozpatruje go pod kątem faktycznej niewypłacalności konsumenta i decyduje o dalszym toku postępowania. Jeśli niewypłacalność konsumenta nie zostanie zakwestionowana, sąd ogłasza jego upadłość. Proces ten trwa na ogół do 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Choć przepisy wskazują, że sąd, który rozpoznaje sprawę o upadłość konsumencką, powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin ten ma jednak charakter raczej instrukcyjny. Jeśli sąd całkowicie nie umorzył długów konsumenta (co jest rzadką procedurą, głównie stosowaną u osób pozbawionych majątku i niezdolnych do podjęcia zatrudnienia), rozpoczyna się długotrwały proces oddłużania konsumenta.

  2. Z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta rozpoczyna się etap właściwego postępowania upadłościowego, którego czas jest niezmiernie trudny do określenia. W tej części swój udział wyraźnie zaznacza przydzielony syndyk, którego zadaniem jest ustalenie wszystkich wierzycieli i wierzytelności, poszukiwanie i odzyskanie majątku upadłego i sporządzenie spisu masy upadłości (majątku należącego do upadłego), sporządzenie planu podziału środków masy upadłości między poszczególnych wierzycieli, oraz stworzenie projektu planu spłaty wierzycieli. Jak widać, syndyk ma przydzielone bardzo trudne i czasochłonne zadanie, szczególnie w przypadku posiadania przez dłużnika środków trudnych do spieniężenia np. mało atrakcyjnych nieruchomości. Proces ten wówczas może być niezmiernie rozciągnięty w czasie. W przypadku niewielkiego majątku lub jego braku etap właściwy nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy.

  3. Ostatnim etapem konsumenckiego postępowania upadłościowego jest ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Czas trwania tego etapu zależy głównie od sprawności sędziego-komisarza, sądu oraz aktywności wierzycieli.

Jak widać, postępowanie upadłościowe jest dość czasochłonnym i trudnym procesem, którego lepiej unikać. Zdecydowanie korzystniejszym dla konsumenta rozwiązaniem jest polubowne rozwiązanie sporów i dbałość o regularne i terminowe spłacanie swoich zobowiązań, w tym wszelkich pożyczek pozabankowych, kredytów gotówkowych, czy chwilówek.