Wola spadkodawcy przed dziedziczeniem ustawowym

Prawo spadkowe określa, że pierwszeństwo przy podziale spadku ma wola spadkodawcy wyrażona w ważnym testamencie. Jeśli taki testament istnieje, to dziedziczenie nastąpi w oparciu o niego. W razie braku testamentu, stosuje się przy podziale spadku przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Spadkobiercy ustawowi

W Prawie spadkowym wskazano krąg spadkobierców ustawowych, do którego należy przede wszystkim rodzina. Do osób dziedziczących ustawowo spadek zalicza się: l małżonka,
l zstępnych - dzieci, wnuki, prawnuki,
l wstępnych - rodziców, dziadków,
l rodzeństwo,
l zstępnych rodzeństwa,
l pasierbów.
Pasierbowie i dziadkowie są dopuszczeni do dziedziczenia ustawowego na mocy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku, która poszerzyła w ten sposób krąg spadkobierców ustawowych.

Kolejność dziedziczenia

Nie każda osoba znajdująca się w kręgu spadkobierców ustawowych rzeczywiście otrzyma spadek. Istnieją bowiem cztery grupy spadkobierców, a prawo do spadku przechodzi na przedstawicieli kolejnej grupy, gdy nie ma spadkobierców należących do grup wcześniejszych. W pierwszej kolejności do spadku powoływani są z mocy ustawy spadkobiercy z grupy I, do której zalicza się małżonka i dzieci spadkodawcy oraz zstępnych dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku, którzy wchodzą na jego miejsce. W II grupie jest małżonek spadkodawcy, rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa. III grupa obejmuje dziadków spadkodawcy, zstępnych dziadków i pasierbów. W IV i ostatniej grupie, spadkobiercą może zostać gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

materiał partnera