Z dokumentu datowanego na miniony rok dowiadujemy się m.in., że takie spółki jak: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z o.o. , Inowrocławska Gospodarka Komunalna, Zakład Energetyki Cieplnej sp z o.o. , Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne złożyły zapotrzebowanie na środki budżetowe w wysokości 15 000 000zł.Natomiast zaplanowane zyski z pięciu spółek w roku bieżącym wyniosą 200 000 zł. Jak na przedsiębiorstwa , które są monopolistami w swojej działalności , jest to niewielki zysk dla naszego miasta. Propozycja moja jest nowatorska w swojej formie , w związku z tym oddaję ją pod osąd publiczny.

Mając na uwadze uzdrowienie naszej gospodarki komunalnej pod kątem sprawnego jej działania, przejrzystości finansów, przeciwdziałanie narastającym trudnościom finansowym, a także mając na uwadze upodmiotowienie naszej lokalnej społeczności w celu jej uaktywnienia należy:

 • utworzyć "Komunalną Grupę Kapitałową S.A.” tj. spółkę akcyjną o charakterze holdingowym, do której miasto wniesie aportem akcje i udziały spółek komunalnych. Taka koncentracja kapitału akcyjnego pozwala lepiej gospodarować posiadanym majątkiem, wypracowywać zyski i sprawniej obracać kapitałem.
 • "Komunalna Grupa Kapitałowa S.A." zarządzająca potężnym kapitałem jest bardzo dobrym i wiarygodnym partnerem w rozmowach z instytucjami finansowymi, posiada o wiele większe możliwości niż miasto, które poprzez określone zapisy ustawy jest ograniczone wieloma przepisami,
 • "Komunalna Grupa Kapitałowa S.A." ma duże możliwości pozyskiwania kapitału poprzez lokowanie obligacji a także swoich akcji na rynku publicznym (ta forma pozyskiwania kapitału stanowi rozwiązanie pionierskie w obszarze komunalnym), a uzyskane wpływy inwestować w tworzenie nowych firm, bądź rozwój istniejących, uzyskując nowe miejsca pracy.

Wśród innych zalet "Komunalnej Grupy Kapitałowej S.A." można wyróżnić:

 • możliwość przejściowego finansowania działalności podmiotów należących
  do KGK S.A., także poprzez wykorzystanie jednych na rzecz drugich
 • znaczne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego
 • kreacji nowych firm przy znacznie mniejszym ryzyku dla inwestorów
  zewnętrznych.

Z punktu widzenia funkcji zarządzających wśród zadań wykonywanych przez specjalistów od tzw. inżynierii finansowej zatrudnionych w KGK S.A. można wymienić:

 • planowanie i kontrola przedsięwzięć strategicznych dla osiągania celów
  KGK S.A.
 • kontrola operacyjna, która obejmowałaby realizację konkretnych zadań,
 • kontrola "menedżerska" - tzn. bieżące śledzenie realizacji strategii i działań
  operacyjnych w zakresie skuteczności i efektywności.

Spółki parterowe w KGK S.A. nie tracą nic ze swej suwerenności finansowej i merytorycznej. Każda natomiast zyskuje, gdyż:

 • uzyskuje dodatkowy dopływ pieniędzy poprzez zyski z operacji jej środkami kapitałowymi w sposób skoncentrowany ze środkami innych spółek,
 • ma możliwość powtórnego uzyskiwania środków kredytowych na inwestycje
 • każda spółka parterowa, jeżeli tylko zmieni formę prawną ze spółki z o.o. na akcyjną ma możliwość dopuszczenia swoich akcji do obrotu na rynku publicznym (Centralna Tabela Ofert).

Uruchomienie tego bardzo dużego potencjału kapitałowego pozwala na uruchomienie jeszcze większego potencjału ludzkiego w naszym mieście. Proponujemy w związku z tym udostępnienie odpłatnie 49% akcji KGK S.A.. wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

Powyższe rozwiązanie pozwoli w przyszłości mieszkańcom miasta bezpośrednio podejmować decyzje w stosunku do wspólnie wypracowanego dochodu i np. decydować o poziomie cen usług komunalnych. Nasi mieszkańcy nabywając akcje kapitału gminnego stają się współakcjonariuszami działalności gospodarczej gminy poprzez związanie się kapitałowe z gminą stają się bardziej współgospodarzami swojej gminy jako dobra wspólnego.

Trzeba zrozumieć, że naszym największym skarbem w Inowrocławiu jest potencjał ludzki.

Powołanie KGK S.A. pozwoli w znacznej mierze ograniczyć koszty działania spółek miejskich, uniemożliwić używanie majątku komunalnego do wszelkiego rodzaju gier politycznych, nepotyzmu; pozwoli prowadzić racjonalną politykę kadrową a przede wszystkim uniemożliwić łatwą sprzedaż mienia komunalnego.

KGK S.A. będzie na każdym etapie swojej działalności i w każdym czasie kontrolowana przez akcjonariuszy, którymi będą mieszkańcy naszego miasta. Nareszcie idea samorządności stanie się faktem a nie będzie tylko pustym frazesem!

Marek Słabiński

kandydat na prezydenta miasta


AKTUALIZACJA

W związku z licznymi pytaniami związanymi z powołaniem Komunalnej Grupy Kapitałowej uprzejmie informuję:

W wyniku powołania KGK nie dojdzie do likwidacji miejsc pracy w istniejących spółkach komunalnych. Miejskie spółki nie ulegną likwidacji .KGK ma charakter instytucji finansowej i ma być tylko silnym partnerem w rozmowie z bankami i instytucjami finansowymi! iasto Inowrocław będzie posiadaczem tzw. ”złotej akcji”, które nie pozwoli zbyć majątku komunalnego. Akcjonariusze, czyli mieszkańcy miasta, będą zainteresowani szybkim rozwojem KGK bo to zapewni im uzyskiwanie wysokich dywidend (zysków!!) od posiadanych akcji!

Cytuję: „Komunalna Grupa Kapitałowa S.A." ma duże możliwości pozyskiwania kapitału poprzez lokowanie obligacji a także swoich akcji na rynku publicznym (ta forma pozyskiwania kapitału stanowi rozwiązanie pionierskie w obszarze komunalnym), a uzyskane wpływy inwestować w tworzenie nowych firm, bądź rozwój istniejących, uzyskując nowe miejsca pracy”.

Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia uspokoją - szczególnie pracowników spółek komunalnych! Dla Was nic się nie zmieni! Otrzymacie dodatkowe zyski z powołania KGK oraz będziecie mieli wpływ na działanie tego przedsięwzięcia gospodarczego! Miasto Inowrocław jest w stanie zapaści gospodarczej! Bez śmiałych działań sytuacja będzie się tylko pogarszać!

Materiał sinansowany ze środków KWW Marka Słabińskiego