- Przez pełnomocnika głosować może wyborca ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały, niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat - informuje inowrocławski ratusz.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokoju nr 7, przez ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej.

W spisach wyborców znajdują się osoby zameldowane w Inowrocławiu na pobyt stały i ujęte w stałym obwodzie do głosowania. Osoby zamieszkałe w Inowrocławiu, ale niezameldowane muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

- Wniosek ten należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokoju nr 13, przez ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania pod wskazanym adresem lub zameldować się na pobyt czasowy. W tych wyborach zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się - informują urzędnicy ratusza.