Podstawą do uchylenia nie były same podwyżki, ale niezgodność z prawem niektórych zapisów. Chodzi w nich o to, że radni mogą otrzymywać 25% należnej diety nawet wtedy, gdy nie uczestniczą w sesjach lub komisjach rady, a w 100% - gdy chorują dłużej niż 30 dni i przebywają w szpitalu.

- W orzecznictwie sądowoadministracyjnym stwierdzono, że skoro dieta sprowadza się od wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem określonej funkcji, to osoba pełniąca tę funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z jej wykonywaniem, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą - czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda zauważa, że w przeciwnym wypadku dieta straciłaby charakter rekompensaty, a stałaby się po prostu miesięcznym wynagrodzeniem, a radny przebywając w szpitalu, bądź na zwolnieniu lekarskim i tak nabywa prawo do świadczeń chorobowych.

Rada na przedstawione rozstrzygnięcie ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 174/2021 [...] wojewoda kujawsko-pomorski stwierdził nieważność paragrafu 4 ustęp 2 i 3 uchwały nr XXXVII/330/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego. W związku z powyższym wojewoda nie stwierdził nieważności całej ww. uchwały, a jedynie jej części dotyczącej potrącenia diety za nieobecność radnego na sesji, posiedzeniu komisji oraz posiedzeniu zarządu i zachowania prawa do diety w razie nieobecności spowodowanej chorobą. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje - poinformował Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

diety