Postanowiliśmy przeanalizować dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat liczby ludności Inowrocławia z lat 1995-2020 oraz dane z Prognozy ludności gmin na lata 2017-2030. O ile przypuszczalna liczba ludności na lata 2017 i 2018 okazała się zbliżona do rzeczywistej, to w latach 2019 i 2020 rzeczywista liczba ludności była niższa, niż ta w prognozie, co pokazujemy na poniższym wykresie.

Made with Flourish

W 2020 roku prognozy zakładały 72 219 mieszkańców, a w rzeczywistości wartość ta wyniosła 71 674, czyli aż o 545 mniej. Skąd taka różnica? Niewątpliwie wpływ miała tutaj pandemia i większa liczba zgonów, co widać na wykresie poniżej. W latach 2008-2017 liczba zgonów mieszkańców Inowrocławia utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Później nastąpił wzrost, który najbardziej widoczny był w ubiegłym roku.

Made with Flourish

- Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne) została opracowana w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050. Prezentowana prognoza ludności gmin do 2030 r. jako punkt wyjścia przyjmuje stan ludności na 31 grudnia 2016 r. w obowiązującym wówczas podziale administracyjnym. Prognoza jest opierana na założeniach dotyczących m.in. dzietności, umieralności, imigracji i emigracji. W tak długim horyzoncie czasowym, czyli do 2030 r. ciężko przewidzieć wszystkie losowe czynniki takie jak chociażby pandemię COVID-19. Wpływ epidemii jest widoczny w wielu dziedzinach naszego życia np. rynek pracy czy demografia - mówi nam Michał Cabański, specjalista z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Kolejna prognoza ludności zostanie opracowana w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Jego pierwsze, wstępne wyniki będą dostępne w styczniu 2022 roku.