W kwietniu 2019 roku odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych domagały się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o tysiąc złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Naczuciele w większości szkół i przedszkoli na trzy tygodnie odstąpili od pracy dydaktycznej i opiekuńczej.

Jak wiadomo, kwietniowy protest nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, a osoby, które wzięły w nim udział, utraciły znaczną część swoich dochodów. Zgodnie z polskim prawem wypłata wynagrodzeń za czas strajku jest niedopuszczalna. Mimo to, niektóre samorządy od początku deklarowały, że pieniądze zostaną w szkołach i wrócą na konta nauczycieli m.in. w formie nagród lub dodatków motywacyjnych.

Milion dla nauczycieli

Strajk od początku popierał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W trakcie jego trwania napisał do nauczycieli list, zapewniając, że darzy największym szacunkiem ich determinację i poświęcenie.

- Zapewniam, że mimo braku podstaw do wypłaty wynagrodzenia za czas strajku, budżety szkół i przedszkoli nie zostaną zmniejszone i być może uda się państwu wraz z dyrektorami wypracować zgodną z prawem formę zrekompensowania utraconych dochodów, na przykład poprzez realizację dodatkowych zajęć - napisał Ryszard Brejza.

Jak wynika z naszych informacji, w tym roku dodatkowe pieniądze wpłynęły na konta szkół, a dyrektorzy mogli przekazać je nauczycielom w formie nagród. Miasto przekazało na ten cel prawie 1,2 mln zł. Dla porównania - w ubiegłym roku, kiedy pracownicy oświaty nie strajkowali - na nagrody przeznaczono tylko 361 tys. zł.

- W 2018 roku w budżecie na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół i przedszkoli została zaplanowana kwota 361.379 zł, natomiast w tegorocznym budżecie jest to kwota 1.181.681 zł - mówi Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta. - Wysokość środków przeznaczonych na nagrody z budżetu Miasta zależy od wielkości odpisu wynikającego z ustawy Karta Nauczyciela oraz uzyskanych oszczędności w wydatkach na wynagrodzeniach nauczycieli w danym roku. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku środki zostały przekazane do października - wyjaśnia.

Pula powiatu

W tym roku nieco wzrosła także pula pieniędzy na nagrody dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski.

W 2018 r. powiat przeznaczył na nagrody dla nauczycieli kwotę prawie 284 tys. zł, a nagrodę starosty otrzymało 17 nauczycieli i 3 dyrektorów. W 2019 r. na ten cel przeznaczono łącznie 485 tys. zł. 185 tys. z tej kwoty to dodatkowe środki przyznane decyzją Zarządu Powiatu Inowrocławskiego. Nagrody starosty otrzymało 27 nauczycieli i 6 dyrektorów.

- Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Nagrody te wypłacają organy prowadzące szkoły i ich dyrektorzy. W 2019 r. planowany wcześniej fundusz nagród został zwiększony o środki, które zostały pozyskane z tytułu nieświadczenia pracy przez nauczycieli - wyjaśnia Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego.