W piątek w sali sesyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego spotkali się przede wszystkim starostowie z województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele powiatowych szpitali.

wpawlowska
Dłużej już nie damy rady. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z kłopotami, jeśli chodzi o finanse, które nie wystarczają choćby na utrzymanie bieżące szpitali. Powodem tego jest niewystarczające wyszacowanie świadczeń medycznych refundowanych przez NFZ.

Wiesława Pawłowska
starosta inowrocławski

DSC_6378
Apelujemy do Ministra Zdrowia o podwyższenie wyceny świadczeń medycznych do realnych na dzień dzisiejszy kosztów. Na ten dzień byłoby to 20-21%. Ponadto apelujemy o zapewnienie szpitalom środków na podwyżki płac w całości oraz o podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia szpitali.

Piotr Boiński
starosta brodnicki

Starosta brodnicki podkreślił również fakt, że przerzucanie środków będących do tej pory w gestii Ministerstwa Zdrowia na NFZ (np. na ratownictwo) odbija się negatywnie na szpitalach i pacjentach.

Emilia Choma, prezes zarządu NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie zaznaczała, że jej placówka miniony rok pod względem finansowym zakończyła nie najgorzej. Obawy budzi jednak wzrost wynagrodzeń od lipca br.

W trudnej sytuacji jest również szpital w Inowrocławiu, który w ciągu ostatnich lat wykazuje straty. Na spotkaniu obecny był jego dyrektor.

DSC_1011
W związku z regulacjami, na które dyrektorzy i samorządy nie mają wpływu, związanymi ze, skądinąd, oczekiwanymi i pożądanymi podwyżkami dla personelu, powodują, iż w krótkim okresie większość szpitali straci zdolność finansową do udzielania świadczeń. To poważne zagrożenie, bo docelowo wiązać się będzie z ograniczeniem dostępności.

Eligiusz Patalas
dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

Poniżej treść stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do zdecydowanych działań dla restrukturyzacji finansów szpitali powiatowych.

Szpitale powiatowe w Polsce znajdują się w tragicznym położeniu, z jednej strony są jedynymi szpitalami dla mieszkańców powiatów, z drugiej zaś zmagają się z narastającym problemem nierentowności świadczeń medycznych i wzrastającym zadłużeniem finansowym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt niska wycena świadczonych usług medycznych, nieadekwatna do kosztów ich świadczenia. Poważnym problemem dla prawidłowego funkcjonowania placówek jest także inflacja na poziomie 17%, będąca obciążeniem dla wielu sektorów gospodarki oraz służby zdrowia.

Podmioty lecznicze nie są w stanie poradzić sobie z rozwiązaniem tej bardzo trudnej sytuacji oraz rosnącym zadłużeniem. W celu zapewnienia konstytucyjnego prawa do ochrony życia i zdrowia, Rząd RP winien natychmiast pomóc szpitalom, gdyż nie będą w stanie zaspokajać potrzeb naszego społeczeństwa w realizacji swej działalności statutowej i utrzymywania dostępności, chociażby na dotychczasowym poziomie.

Odwołując się do podstawowych praw człowieka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, my, przedstawiciele samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego:

  • apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia finansowego szpitali powiatowych w celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju,
  • apelujemy o podwyższenie wyceny świadczeń medycznych, realnie do faktycznych kosztów ich świadczenia,
  • apelujemy o zapewnienie szpitalom środków finansowych na pokrycie w całości podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników podmiotów leczniczych oraz zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości zawieranych kontraktów.

Brak reakcji ze strony Rządowej, w bliskiej perspektywie doprowadzi do znacznego ograniczenia dostępności obywateli do świadczeń zdrowotnych i nie zagwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego kraju. Jest to odpowiedzialność polityczna i społeczna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania w Inowrocławiu zwrócono również uwagę na konieczność:

  • uzgodnienia z Izbą Lekarską metodologii i ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników najwyższego szczebla medycznego we wszystkich placówkach,
  • zapłaty w 100% za nadwykonania świadczeń medycznych (aktualnie jest to 60%) oraz pełnego ryczałtu w przypadku niepełnego jego wykonania,
  • ustalenia uproszczonych zasad zatrudnienia w polskich placówkach obcokrajowców i dopuszenia ich do wykonywania zawodów medycznych przez Izby Lekarskie bez szczególnych warunków,
  • jak najszybszego wprowadzenia w życie zapisów wynikających z Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 13 lipca 2022 r. w sprawie rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o zmiany zakresie wyceny poprzez urealnienie wyceny na bazie analizy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej.