Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Wyjaśnienia RZGW ws. Rowu Marulewskiego

 INOWROCŁAW | 7  sierpnia 2018, 20:57
Wracamy do tematu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nie zgadza się z twierdzeniem, które padło podczas niedawnego spotkania w Urzędzie Miasta Inowrocławia, że "Skarb Państwa nie poczuwa się do odpowiedzialności za utrzymanie swojego majątku, a pobiera opłaty od Miasta na rzecz przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie z tytułu pozwolenia wodnego" i przesyła poniższe sprostowanie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne - Rów Marulewski był zaliczony do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zapis ustawy Prawo wodne w art. 77 tej ustawy ustalał obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, który należał do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te były objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Rów Marulewski został ujęty w ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (oznaczony jako R-M11) i stanowi dopływ rowu szczegółowego R-M, którego bieg rozpoczyna się w m. Dulsk i kończy w Jeziorze Szarlej.

Właścicielem działek, na których znajduje się Rów Marulewski w granicach administracyjnych Miasta Inowrocław jest Miasto Inowrocław. Natomiast w obrębie Miechowice i Sikorowo właścicielem pozostaje Skarb Państwa, władającym Gmina Inowrocław. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów figuruje klasoużytek W.

Z posiadanych przez RZGW Wody Polskie informacji wynika, że Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu wykonywała w latach ubiegłych roboty konserwacyjne w korycie Rowu Marulewskiego.

Obecne przepisy ustawy kwalifikują Rów Marulewski jako urządzenie melioracji wodnych i w przypadku nienależytego jego utrzymywania przez zainteresowanych właścicieli gruntów zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) właściwy organ Wód Polskich ustali w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania robót.

Dodatkowo informuję, że na odprowadzanie do Rowu Marulewskiego w Inowrocławiu wód opadowych i roztopowych zostały wydane przez Starostę Inowrocławskiego dwa pozwolenia wodnoprawne: dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 10 lutego 1004., znak: OSR-6223-II/2/03 oraz dla Gminy Miasto Inowrocław z dnia 22 listopada 2017 r., znak: OSR. 6341.1.160.2017. Odpowiednio zostały również wystawione opłaty stałe (roczne) dla ww. pozwoleń wodnoprawnych za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych (...) zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) w wysokości 382 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz 267 zł dla Gminy Inowrocław. Powyższa opłata stanowi rekompensatę za gotowość środowiska dla przyjęcia wód opadowych i roztopowych i nie ma związku z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych.

Leszek Kawczyński
dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Wasze komentarze:

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-12 00:08:34 | zgłoś do moderacji

Gdyby konstruktywne propozycje Ireneusza Stachowiaka nie były świadomie przez lata blokowane przez prezydenta Ryszarda Brejzę to problemów pi prostu by nie było w Inowrocławiu. Niestety, dopiero przed wyborami prezydent Ryszard Brejza zaczyna budzić się z letargu i udaje, że ma pomysły. Co to za pomysły? Ogólnikowe atakowanie pomysłów Ireneusza Stachowiaka. Widać strasznie się obawia pan Brejza, że schodzi poniżej poziomu debaty publicznej na manowce...

RzecznikRzecznika

Inowrocław
[99]
2018-08-08 22:39:41 | zgłoś do moderacji

http://pokazywarka.pl/3bgsex/

W Marulewskim Rowie
Spalonych kiełbas mrowie.
Oto słowa rzecznika.
Rzecznikowi niech będą dzięki.

karol2211

Inowrocław
[586]
2018-08-08 12:14:46 | zgłoś do moderacji

Widać jak działa obecna władza, w końcu nadszedł czas na zmiany, postawmy te miasto na nogi póki jeszcze można.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-08-08 11:26:41 | zgłoś do moderacji

Brejza do spółki ze swoimi trollami teraz powinni czyścić ten rów ,w ramach pokuty za wieloletnie zaniedbania.

MUMIN

Inne miasto
[140]
2018-08-08 10:48:52 | zgłoś do moderacji

Zawsze to samo z ratusza, można pisać merytorycznie a Prezydent i tak wie swoje.

merytorycznie

Inowrocław
[58]
2018-08-08 10:45:30 | zgłoś do moderacji

Drugi sort jeśli nazywasz wszystkich ludzi, którzy krytykują Brejzę Misiewiczami to moje gratulacje. W komentarzach padają konkretne zarzuty w stosunku do Brejzy oparte na łatwych do sprawdzenie faktach a zwolennicy Brejzy ograniczają się jedynie do obrzucania innych błotem i nazywania Misiewiczami.

fircyk12

Inowrocław
[64]
2018-08-08 10:32:35 | zgłoś do moderacji

drugi_swąd a ty tu jako admin robisz? Kto ci tak nakazał?

fircyk12

Inowrocław
[64]
2018-08-08 10:19:30 | zgłoś do moderacji

Brejza woli kasę wladowac w dni Inowrocławia niż w odwodnienie

RafAłooo

Inowrocław
[6]
2018-08-08 10:16:14 | zgłoś do moderacji

Drugi Sort, to że założyłem profil i jestem nowy to czyni minie Misiewiczem i może jestem z pisu. Po Twojej retoryce jasno widać po jakiej stronie stoisz i z jakiego budynku piszesz :D

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-08-08 10:07:10 | zgłoś do moderacji

Już wiem komu podlega i jak się okazuje ta kolejna wylęgarnia Misiewiczòw powstała dopiero w tym roku. No i wszystko jasne.

RafAłooo

Inowrocław
[6]
2018-08-08 10:06:47 | zgłoś do moderacji

Inowrocławianie mają dość obecnego Prezydenta, pokazali to 4 lata temu kiedy o mały włos przegrał. Takie sprawy jak poruszana w powyższym artykule to zapewne igła w stogu siana, zaniedbań jakie są w UM.

wojstasiak

Inowrocław
[19]
2018-08-08 10:04:36 | zgłoś do moderacji

Niech Brejza wskaże co zrobił aby ograniczyć zalewanie. Ma możliwości ale nie ma u niego chęci działania. Lepiej wydawać miliony na promocję niż pomagać mieszkańcom

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-08 09:59:42 | zgłoś do moderacji

Jakby Stachowiaka propozycje za czasów prezydentury nie były blokowane przez szufladę Brejzy to wiele problemów by nie było.

Handlarz000

Nowe
[18]
2018-08-08 09:43:22 | zgłoś do moderacji

Brejza po raz kolejny udowadnia, że żyję w wyimaginowanym świecie. Najwyższy czas na zmianę włodarza na kogoś kompetentnego, kto całościowo zajmie się naszym miastem.

markoaurelio

Inowrocław
[5]
2018-08-08 09:42:01 | zgłoś do moderacji

Syndrom PO. My nie jesteśmy niczemu winni. To inne instytucje zawiniły. Miasto jak było zalewane tak będzie bo liczy się PR.

krysiainowroclaw

Inowrocław
[6]
2018-08-08 09:28:11 | zgłoś do moderacji

Prezydent stracił kontrolę nad UM. Czas na zmianę.

Kwiaciarka

Uzdrowiskowe
[83]
2018-08-08 09:21:31 | zgłoś do moderacji

Można było zapobiec zalaniom, a nie zrzucać winę na sąsiadów.

inianek

Inowrocław
[537]
2018-08-08 07:13:28 | zgłoś do moderacji

Jak widać nie ogarnia tematu

merytorycznie

Inowrocław
[58]
2018-08-08 06:43:53 | zgłoś do moderacji

Widać Brezja nie sprawdził ile miasto płaci i za co temu całemu RZGW. Chyba nie ogarnia tego tematu. I to całościowo - w mieście i poza miastem

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-08-07 23:51:39 | zgłoś do moderacji

Drugi@Zażyj tabletki dla dobra forumowiczów,a Brejza niech weźmie teraz łopatę i czyści ten rów do wyborów.😂

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-08-07 23:13:55 | zgłoś do moderacji

Już wiem komu podlega i jak się okazuje ta kolejna wylęgarnia Misiewiczòw powstała dopiero w tym roku. No i wszystko jasne.

Granda

Inowrocław
[125]
2018-08-07 23:11:36 | zgłoś do moderacji

Znowu okazuje się, że najlepszą metodą to psychologia. Jak to piszę jeden pań #brejzamusiodejsc#

DarekPiast

Inowrocław
[7]
2018-08-07 22:48:49 | zgłoś do moderacji

W kwestiach utrzymania zieleni i środowiskowych Miasto sobie nie radzi. Na Piastowskim zrobli pustynię z parku przy Łokietka. Czaas na jakąś zmianę. Dobrze ze wybory blisko.

crookzi

Inowrocław
[25]
2018-08-07 22:41:44 | zgłoś do moderacji

Z 267 złotych rocznie to chyba Miasto nie oczekuję na wykoszenie kilku kilometrów rowu. Widać próba zrzucenia odpowiedzialności na innych Brejzie się ni udała

galileusz

Inowrocław
[92]
2018-08-07 22:39:47 | zgłoś do moderacji

Profesjonaliści naszego UM jak zwykle nie mieli racji.

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-08-07 22:32:46 | zgłoś do moderacji

Normalne lanie wody. Ciekawe komu ta dziwna instytucja podlega?
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media