#list#Zgodnie z art. 73 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne - Rów Marulewski był zaliczony do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zapis ustawy Prawo wodne w art. 77 tej ustawy ustalał obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, który należał do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te były objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Rów Marulewski został ujęty w ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (oznaczony jako R-M11) i stanowi dopływ rowu szczegółowego R-M, którego bieg rozpoczyna się w m. Dulsk i kończy w Jeziorze Szarlej.

Właścicielem działek, na których znajduje się Rów Marulewski w granicach administracyjnych Miasta Inowrocław jest Miasto Inowrocław. Natomiast w obrębie Miechowice i Sikorowo właścicielem pozostaje Skarb Państwa, władającym Gmina Inowrocław. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów figuruje klasoużytek W.

Z posiadanych przez RZGW Wody Polskie informacji wynika, że Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu wykonywała w latach ubiegłych roboty konserwacyjne w korycie Rowu Marulewskiego.

Obecne przepisy ustawy kwalifikują Rów Marulewski jako urządzenie melioracji wodnych i w przypadku nienależytego jego utrzymywania przez zainteresowanych właścicieli gruntów zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) właściwy organ Wód Polskich ustali w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania robót.

Dodatkowo informuję, że na odprowadzanie do Rowu Marulewskiego w Inowrocławiu wód opadowych i roztopowych zostały wydane przez Starostę Inowrocławskiego dwa pozwolenia wodnoprawne: dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 10 lutego 1004., znak: OSR-6223-II/2/03 oraz dla Gminy Miasto Inowrocław z dnia 22 listopada 2017 r., znak: OSR. 6341.1.160.2017. Odpowiednio zostały również wystawione opłaty stałe (roczne) dla ww. pozwoleń wodnoprawnych za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych (...) zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) w wysokości 382 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz 267 zł dla Gminy Inowrocław. Powyższa opłata stanowi rekompensatę za gotowość środowiska dla przyjęcia wód opadowych i roztopowych i nie ma związku z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych.

Leszek Kawczyński
dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy#end#